โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ เทศบาลหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ลูกพัฒนาการสมวัยครอบครัวอบอุ่น

Publish 2018-08-16 17:51:56


วันที่ 16 ส.ค.61 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชื่นระวิวรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลหนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ลูกพัฒนาการสมวัยครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ลูกพัฒนาการสมวัยครอบครัวอบอุ่น


ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กเป็นอย่างมาก ซึ่งการเลี้ยงดูลูกในวัยต่างๆ ตั้งแต่วัยทารก วัยเด็ก วัยเรียน และวัยรุ่น สถาบันครอบครัวเป็นหลักในการดูแลกลุ่มวัยดังกล่าว เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุข ครอบครัวและชุมชนต้องมีความต่อเนื่องในการดูแลสุขภาพ

โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับ เทศบาลหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ลูกพัฒนาการสมวัยครอบครัวอบอุ่น


สำหรับการดูแลทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ คลอด หลังคลอดและการดูแลบุตรแรกเกิดถึง 6 ปี ให้ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับการประสานเพื่อดูแลต่อเนื่องทั้งแม่และลูก เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการสมวัยอย่างองค์รวม กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหนองคาย ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคาย จึงได้จัดโครงการฯนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการสมวัย สำหรับเด็ก 0 – 5 ปี ในชุมชน ส่งเสริมเด็กแรกเกิด – 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 60 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์/หญิงหลังคลอด เพื่อให้เด็กทารกแรกคลอด มีน้ำหนักมากกว่า 2,500 กรัม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย ผู้ปกครองเด็ก ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อแม่ เด็ก 0-5 ปี ในชุมชนที่รับผิดชอบ จำนวน 100 คน.

ภัทรวินทร์ ลีปาน,มงคล กรรณิการ์,วิษณุ ยุนิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคสำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง