ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ปปช.เสริมท้องถิ่น ปลอดทุจริต ตามยุทธศาสตร์ มอบรางวัลองค์กรการปกครองท้องถิ่นดีเด่น

วันนี้ 18 พ.ค. 55 เวลา 08.45 น. นายเขมชาติ ศุภนรากุล  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการให้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ณ  ห้องเทพรัตน์แกรนด์ โรงแรมเคพาร์ค(เสาวลักษณ์เก่า) ต.บางกุ้ง อ.เมือง สุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาตร์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยะธรรม และวินัย เพื่อกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความตื่นตัวในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีระบบป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเสนอเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกที่ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินภาคสนาม

  นายเขมชาติ ศุภนรากุล  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ปี 52-54 คณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต มีข้อสังเกตุว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มให้ความสนใจ ตื่นตัว และให้ความสำคัญพัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการพิจารณาดำเนินการที่นอกเหนือจากกฏ ระเบียบของทางราชการ ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ด้านการป้องกันการทุจริต และสามารถนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากการประเมินจากเอกสาร และการประเมินภาคสนาม พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ ยังนำเอกสารเพื่อขอเข้ารับการคัดเลือกไม่ชัดเจน ไม่มีการแสดงผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าสามารถที่จะรับสนับสนุนการป้องกันการทุจริตได้อย่างไร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง กล่าว

   ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง คนเดิมยังกล่าวต่อด้วยว่า การเตรียมเอกสาร บุคลากร สำหรับการตรวจประเมินภาคสนาม ไม่ครบถ้วนสมบูญณ์ นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกกับสำนักงาน ป.ป.ช.

               ทางสำนักงาน ป.ป.ช. โดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตด้านการเมืองการปกครอง จึงเห็นควรจัดให้มีการสัมมนาส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการสมัครเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช.และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมด้านงานป้องกันการทุจริตสำหรับเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

               นายเขมชาติ ศุภนรากุล  ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง กล่าวในที่สุด                

ที่มา : ศูนย์ประสานงานข่าวสารประชาชน ภาคใต้
วัน - เวลา : 2012-05-17 18:23:03