ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
การจดทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ต่อทะเบียนผู้พิการที่หมดอายุและจัดทำบัตรสุขภาพผู้พิการ

ประเภทผู้พิการมีดังนี้

1.พิการทางมองเห็น

2.พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

               - อายุน้อยกว่า 7 ปีผิดปกติทางการได้ยินระดับ 2-5

               -อายุเกิน7ปีผิดปกติทางการได้ยิน 3-5

               -สื่อความหมาย ระดับ3-5

3.พิการทางการเคลื่อนไหว ระดับ3-5

4.พิการทางการจิตใจ หรืพฤติกรรม ระดับ1-2

5.พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ระดับ3-5

             ราลละเอียดสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ ที่เทศบาลตำบลมวกเหล็ก สถานีอนามัยทุกแห่ง  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลมวกเหล็ก

 หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียน

1.ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา 1ชุด

2.บัตรประจำตัวประชาชน ประประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว ในกรณีผู้เยาว์ ใช้สูติบัตร พร้อมสำเนา 1 ชุด

3.รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป

หลักฐานที่ใช้ในการทำบัตรประกันสุขภาพผู้พิการ

1.ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

2.บัตรประจำตัวประชาชน / เด็กใช้สูติบัตร (ใบเกิด)

 

 

ที่มา : วิทยุชุมชนคนมวกเหล็ก
วัน - เวลา : 2009-04-29 12:34:36