ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ปี 53

.ราชภัฏภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ปี 53

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ กศ.บป. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์  ทั้งนี้มีการเปิดรับสมัครหลายหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เปิดรับในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รับสมัครสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รับสมัครสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รับสมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจ รับสมัครสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต รับสมัครในสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการงานสถาปัตยกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รับสมัครในสาขาวิชานิติศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2553 ทั้งนี้จะจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ณ สำนักงานโครงการ กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทรศัพท์ 076-240-474- 7 ต่อ 130 หรือ 081-7377031         ณ ศูนย์ฯ กศ.บป. นาบินหลา จังหวัดตรัง โทร.075-501240 หรือ 081-7377031 และศูนย์ฯ กศ.บป. จ.กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล โทร. 081-7377018 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) นอกจากนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานโครงการ กศ.บป. อาคาร 1 ชั้น 1               ตึกอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร. 076-240-474-7 หรือ 081-7377031 หรือ http://www.pkru.ac.th/
ที่มา : อรายา
วัน - เวลา : 2010-04-21 16:50:09