ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตัวอย่าง รายชื่อหนังสือเศรษฐกิจพอเพียง
ในห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691ศ 2549

ชื่อเรื่อง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691ห 2549

ชื่อเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691ท 2549

ชื่อเรื่อง จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691จ 2549

ชื่อเรื่อง น้ำคือชีวิต
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691น 2549

ชื่อเรื่อง รักษ์ป่า รักษาชีวิต
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691ร 2549

ชื่อเรื่อง ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) ในรูปแบบต่างๆ
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนืองมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691ฝ 2549

ชื่อเรื่อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ๖๐ ปี ครองราชย์ ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691อ

ชื่องเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691ศ 2549

ชื่องเรื่อง ทฤษฎีใหม่ ชีวิตที่พอเพียง
ผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขหมู่ ภปร 923.1 ส691ท 2549

ชื่องเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง อุดมพร อมรธรรม
เลขหมู่ 330.1 อ791ป 2549

ชื่อเรื่อง การเดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและทุจริต
ผู้แต่ง สมพร เทพสิทธา
เลขหมู่ 330.1593 ส265ก 2549

ชื่อเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง : ภาคกลาง
ผู้แต่ง คณะกรรมการอำนวยการเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย
เลขหมู่ 338.9593 ค125ห 2549

ชื่อเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง : ภาคใต้
ผู้แต่ง คณะกรรมการอำนวยการเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย
เลขหมู่ 338.9593 ค125ห 2549

ชื่องเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง : ภาคเหนือ
ผู้แต่ง คณะกรรมการอำนวยการเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย
เลขหมู่ 338.9593 ค125ห 2549

ชื่อเรื่อง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่ง คณะกรรมการอำนวยการเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย
เลขหมู่ 338.9593 ค125ก 2549

 

 ห้องสมุดกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ ถนนอัษฏางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2224-9870 สป.50479,50426
http://www. stabundamrong.go.th
e-mail : moilibrary@yahoo.com

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm92.75mhz.
วัน - เวลา : 2009-04-18 11:07:57