ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย
เรียน พี่น้องเครือข่ายสื่อชุมชน
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์  Link สัญญาณเสียงและภาพ
                เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนและสหพันธ์วิทยุแห่งชาติจะร่วมถ่ายทอดสด
เวที เรื่อง เรื่องของการทำวิทยุชุมชนในวันงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากงานประจำสู่งานวิจัย : R2R เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการครั้งที่ 2 ในวันที่ 16-17 ก.ค. 2552   ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)
R2R: เสริมพลัง สร้างสรรค์ และพัฒนาครั้งที่ 2
ในระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2552
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 
หลักการและเหตุผล
วิจัยจากงานประจำ (Routine to Research : R2R) เป็นการสร้างความรู้ขึ้นมาจากการทำงานในชีวิตประจำวันและใช้เครื่องมือสำคัญคือการจัดการความรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองหรือหน่วยงานโดยมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบผลของการได้ความรู้ดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนางานนั้นๆ อย่างต่อเนื่องปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ในระบบสุขภาพให้ความสนใจกับการทำวิจัยในงานประจำมากขึ้นทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนสถานีอนามัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โดยเป็นการดำเนินงานภายในของแต่ละองค์กรนอกจากนั้นยังมีการดำเนินการในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เช่นชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย มีการสร้างเครือข่าย (Node) และจัดอบรมวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพโดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพมีการจัดอบรมโครงการ on the job training เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้พัฒนาตนเองเป็นผู้สร้างความรู้จากงานประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้โรคเบาหวาน เป็นต้น
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีภารกิจสำคัญในการสร้างและพัฒนาความรู้ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ความรู้ไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพโดยดำเนินงานให้เกิดการเชื่อมประสานนักวิจัย นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งในปี 2551 ที่ผ่านมาแผนงานพัฒนาเครือข่ายวิจัยในรูปแบบงานวิจัยจากงานประจำ สวรส.ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยระหว่างหน่วยงานต่างๆ มีผลงาน R2R ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การลดความแออัดในโรงพยาบาลการพัฒนาระบบการใช้ยา และการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเป็นจำนวนมากดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยจากงานประจำด้านการสร้างเสริมสุขภาพระดับหน่วยงานตลอดจนการขยายผลงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่ผ่านงานวิจัยจากงานประจำจะช่วยยกระดับงานที่มาจากการริเริ่มต่างๆ ให้เกิดผลทางนโยบายได้ (Routine to Research to Policy)
จากที่กล่าวมาเบื้องต้น สวรส. และภาคีเครือข่าย R2R เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำในหน่วยงานระบบบริการปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยของบุคลากรตลอดจนสร้างบรรยากาศในการใช้ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาดังนั้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยจึงได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R: เสริมพลังสร้างสรรค์ และพัฒนา ครั้งที่ 2 ขึ้นในวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2552
 
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานR2R ระหว่างเครือข่าย และบุคลากรสาธารณสุข
  2. เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัย R2R เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงกว้าง
  3. เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจของนักวิจัย R2R
  4. เพื่อขยายเครือข่ายและขับเคลื่อนงาน R2R ระดับประเทศ
รูปแบบการประชุม
  1. การอภิปรายหมู่ในประเด็นสำคัญ เช่น คุณค่าการพัฒนาคนและงานจากการเรียนรู้ในงานประจำ
  2. การนำเสนอกรณีศึกษาผลงานR2R ดีเด่นในระบบบริการแต่ละระดับในห้องย่อย
  3. การมอบรางวัลแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีผลงานเด่นด้าน R2R
  4. นิทรรศการและเอกสารแสดงผลงาน R2R
วันและสถานที่
                วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2552
                ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม
                   ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,500 คน ประกอบด้วย
                1. ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข
                2. ภาคีเครือข่าย R2R
                3. นักวิจัย และนักวิชาการ
4. บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
การลงทะเบียน
                ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.hsri.or.th/r2rforum
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมนำแนวคิดเรื่อง R2R ไปใช้ผลิตงานวิจัยที่ช่วยยกระดับคุณภาพงาน 
2. บุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายนักวิจัย R2R ในสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการทำวิจัยจากงานประจำและใช้ความรู้จากงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน (Routine to Research to Routine)
3.  มีเครือข่ายวิจัย R2R เพิ่มมากขึ้น
4.  เกิดเครือข่ายวิจัยในรูปแบบการวิจัยจากงานประจำในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และการพัฒนาระบบการใช้ยาเพื่อพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการประชุม
กระทรวงสาธารณสุข             
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
สถาบันพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.)
สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.)
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
ชมรมโรงพยาบาลชุมชน
ชมรมแพทย์ชนบท
ชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
 
ผู้ประสานงาน    เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน กรุงเทพ
สหพันธ์วิทยุชุมชนภาคกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
  


กำหนดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย
R2R :
เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
จัดโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและภาคี R2R
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องริชมอนด์แกรนด์บอลรูมชั้น 4
เวลา กิจกรรม
06.30-08.00
น. ลงทะเบียน
08.30-08.40
น. ชมวิดีทัศน์ เรื่องความสุขสร้างจากงาน R2R : หยิบชิ้นงามจากความสำเร็จ
08.40-08.50
น. กล่าวรายงานโดย นายแพทย์พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
08.50- 09.00
น. พิธีเปิด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล
09.00-10.30
น. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เสริมพลัง สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนองค์กรด้วย R2R
ผู้ร่วมสนทนา :นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ (รพ.ภูกระดึง)
พญ.สมสิริ สกลสัตยาทร (รพ.สมิติเวช)
นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี (พรพ.)
นพ.วุฒิไกร มุ่งหมาย (สสจ.อุบลราชธานี)
ผู้ดำเนินรายการ : นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (มสช.)
10.30 - 10.45
น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00
น. สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการความรู้ในสถานการณ์วิกฤต: กรณีศึกษาเหตุการณ์ความไม่สงบใน กทม.และการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่
ผู้ร่วมสนทนา : นพ.ชาตรี เจริญชีวะกุล (สพฉ.)
นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ (กรมควบคุมโรค)
ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ผู้ดำเนินรายการ : นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข (สวรส.)
12.00 - 13.00
น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
13.00 - 16.00
น. ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4
ผู้ดำเนินรายการ : นพ.วิรุฬลิ้มสวาท และนพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สวสส.)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 5 เรื่อง
-
โหมโรง
-
เติมหัวใจให้เบาหวาน :การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชนแบบองค์รวมกรณีศึกษา:บ้านทางสาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยคุณเชาวนี คำโฮม สถานีอนามัยหนองกินเพล จ.อุบลราชธานี
-
ดอกไม้ในพายุ :กรณีศึกษาผ่านมุมมองประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงซ้ำซากในครอบครัว
โดยคุณบุษบงก์ วิเศษพลชัย สถานีอนามัยนาเกลือ จ.สมุทรปราการ
-
ใบตองวิเศษพิชิตแผลแคร์ความรู้สึก
โดย คุณอรทัย ไพรบึง ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านปราสาทเยอจ.ศรีสะเกษ
-
ทีมสุขภาพปฐมภูมิ:ความลักลั่นและความเหลื่อมล้ำในสหวิชาชีพ
โดยคุณเรวดี รังษีโกศัย สถานีอนามัยโคกเคียนจ.นราธิวาส
-
โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของสถานีอนามัยหลังเขา
โดยคุณเกศนีย์ คงสมบูรณ์ สถานีอนามัยหลังเขา จ.สระบุรี
-
แนะนำ 10 ผลงาน R2R ดีเด่นโดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
(
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย ณบูธนิทรรศการ)
-
เยาวชนจิตอาสา : กับการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
โดยคุณจรูญ อภิวัฒนพงศ์ สถานีอนามัยตำบลป่าสักจ.แพร่
-
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริบทของชุมชนโดยผ่านพิธีกรรม
โดยคุณเสาวคนธ์ แสงนวล ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคันจ.เพชรบูรณ์
-
แรงงานอ้อยกับการดื่มสุรา กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
โดย คุณอดิเรก เร่งมานะวงษ์ สถานีอนามัยโอโลจ.ชัยภูมิ
-
ปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลที่บ้านโดยเภสัชกรศูนย์แพทย์ชุมชนสันทราย โดย คุณบุษบา เหล่าพาณิชย์กุล ศูนย์แพทย์ชุมชนสันทรายจ.เชียงใหม่
-
การตีตราบาปจากเอดส์/เอชไอวี:ความเงียบที่ซ่อนอยู่ภายใต้บริบทวิถีชุมชนมุสลิม ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมกรณีศึกษาชุมชนมุสลิมแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี
โดย คุณอุสมาน แวหะยีศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางปูจ.ปัตตานี
-
วัฒนธรรมความเชื่อกับโรคมะเร็งในชุมชนกะเหรี่ยงแม่สะเรียง
โดยคุณโสภาพรรณ สิงห์สา สถานีอนามัยสบหาร จ.แม่ฮ่องสอน
-
ก่อนจะไม่มีตัวตน:การเลือกรูปการตายในระยะสุดท้ายของชีวิต
โดย คุณอัจฉรา บุญสุขสถานีอนามัยบ้านสะลวงนอกจ.เชียงใหม่
-
อำนาจของการตัดสินใจในการวางแผนครอบครัวโดยผ่านมุมมองด้านเพศของชนเผ่าลาหู่หมู่ที่ 8 บ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไทย
โดย คุณฤทธิรงค์ หน่อแหวนสถานีอนามัยปางมะหันต์ จ.เชียงราย
-
วิจัยเชิงคุณภาพ การตีตรากับการตีตรวน
โดย คุณณัชฐกานต์ เหมือนตา สถานีอนามัยบ้านส้มป่อยจ.ศรีสะเกษ
-
บริการปฐมภูมิรวมพลังจิตอาสา แก้ปัญหาบุหรี่ในชุมชนกรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย คุณวิจิตรา บุญแจ้งศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านติ้ว จ.เพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
13.00 - 16.00
น. ห้องย่อยที่ 2 : R2R in Secondary care ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 ชั้น 4
ผู้ดำเนินรายการ : พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร (สพช.)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 10 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น
-
การพัฒนาระบบจ่ายคลอรีนของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลละงู จ.สตูล
โดย คุณอุเส็น ชื่นอารมณ์ โรงพยาบาลละงู
-
ห่อหุ้ม.......ป้องกันซึมเปื้อน
โดย ทญ.พิมพ์ระวี รังสรรค์สฤษดิ์โรงพยาบาลละงู
-
การเตรียมความพร้อมในการฉีดยาอินซูลินครั้งแรกของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลสูงเนินจ.นครราชสีมา
โดย คุณนวลผจง วินัยชาติศักดิ์โรงพยาบาลสูงเนิน
-
การผ่าตัดปลูกถ่ายฟัน : รายงานผู้ป่วยจำนวน 8 ราย
โดยทพ.จำเริญ ลีลามโนธรรม โรงพยาบาลภูเรือ
-
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัวเยาวชน และโรงเรียนในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
โดย นพ.กิตติพงศ์ อุบลสะอาดโรงพยาบาลลับแล
-
ลงทะเบียนรับบริการทุกจุด ไม่สะดุดทันเวลา : โรงพยาบาลภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ
โดย คุณสุจิต รัตนปัญญาโรงพยาบาลภูเขียว
-
การผลิตและศึกษาผลการใช้ชุดนวัตกรรมเสริมพลังปอดและกล้ามเนื้อสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
โดย คุณพรวิภา ยาสมุทร์ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
-ผ้าห่อหนูน้อยอบอุ่น
โดย คุณสมควร กิ่งก้านโรงพยาบาลธัญบุรี
-
เครื่องล้างสายอัจฉริยะ
โดย คุณทิพย์สุดา หริกุลสวัสดิ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
-
นวัตกรรม "เสื้อสำหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องควบคุมการให้ยากลุ่มเสี่ยงสูงทางเส้นเลือด"
โดยคุณวลัยพร วงษ์สินธน โรงพยาบาลสูงเนิน
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
ห้องย่อยที่ 3 : R2R in Tertiary care ณ ห้อง Sapphire ชั้น 3
Facilitator
โดย : นพ.วิศิษฏ์ สงวนวงศ์วาน (รพ.สรรพสิทธิประสงค์)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 9 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น
13.00 - 16.00
น. -การพัฒนาสุขภาพจิตนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองจังหวัดเลย
โดย คุณระพีพรรณ นันทะนาโรงพยาบาลเลย
-
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหนังเน่าอย่างครบวงจรในจังหวัดยโสธร
โดย นพ.อภิรักษ์ ยุคันตวรานันท์โรงพยาบาลยโสธร
-
การพัฒนาเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
โดยคุณธิรากร มณีรัตน์ โรงพยาบาลขอนแก่น
-
การพัฒนาเครื่องมือรักษาโรคทริกเกอร์ฟิงเกอร์โดยการตัดขยายปลอกเอ็นผ่านทางผิวหนัง โดย นพ.สัจจา เทอดไพรสันต์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
-
ชุดปิดแผลสุญญากาศแบบดัดแปลง ,1998 กับแผลเรื้อรัง
โดย คุณปาณิสรา สุขสวัสดิ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี
-
การปฏิรูปการดูแลผู้ป่วยข้างเตียงในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โดย คุณนิษฐ์อร วชิรสวัสดิ์ โรงพยาบาลสมิติเวช
-"
ญาณินทร์ เบด"เตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ
โดย นพ.ญาณินทร์ อุทโยภาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
-
นวัตกรรมการจัดเครือข่ายบริการปฐมภูมิเมืองย่าอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โดย นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- Central Lab Korat :
ปฏิบัติการไร้รอยต่อ
โดยคุณมธุรส ชัยวรพร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
ห้องย่อยที่ 4 : R2R in Excellent center ณ ห้อง Peridot ชั้น 3
Facilitator
โดย : ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
คุณอุบล จ๋วงพานิช และ คุณเกศนี บุณยวัฒนางกุล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย 5 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัล R2R
13.00 - 16.00
น.รางวัลยอดเยี่ยม
-
ผลลัพธ์โครงการ Fast track และการก่อตั้งเครือข่ายดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภาคเหนือตอนบน
โดยนพ.รังสฤษฏ์ กาญจนะวณิชย์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
รางวัลดีเด่น
-
เวลาและปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมในการเตรียมผู้ป่วยนรีเวชเพื่อรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางหน้าท้อง
โดย รศ.นพ. วิทยา ถิฐาพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
-
ผลของการใช้เก้าอี้โยกต่อการทำงานของลำไส้ในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้องทางนรีเวช
โดย คุณอวยพร ภัทรภักดีกุล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
-
ภาวะปอดอักเสบติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและการเปลี่ยนชุดสายต่อเครื่องช่วยหายใจ
โดย คุณอัมพาภรณ์ เตชธนางกูร โรงพยาบาลศิริราช
-
ประสิทธิผลของอุปกรณ์ประคองต้นขา Siriraj Leg Lock ที่มีต่ออาการปวดหลังในผู้ป่วยภายหลังทำหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ
โดยคุณสุดารัตน์ บุญเลิศ โรงพยาบาลศิริราช
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
ห้องย่อยที่ 5 : R2R in other setting ณ ห้อง Jasper ชั้น 3
Facilitator
โดย : พญ.ประนอม คำเที่ยง (สสจ.ลพบุรี)/นพ.ชูชัย ศรชำนิ(สปสช.)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย 5 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัล R2R
13.00 - 16.00
น.รางวัลยอดเยี่ยม
-
การพัฒนารูปแบบการสันนิษฐานสาเหตุการตาย จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2550 - 2553
โดย คุณปรีชา ทองมูลสสจ.อุบลราชธานี
รางวัลดีเด่น
-
การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขของผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบมีส่วนร่วม
โดยคุณเทียนทอง ต๊ะแก้ว สสจ.ลำพูน
-5 ฐานการเรียนรู้ สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. ในกลุ่มผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
โดย คุณไพรัช บุญจรัสสสจ.อุบลราชธานี
-
การจำลองสิ่งแวดล้อมให้คล้ายมดลูกด้วยการจัดให้ทารกนอนในเบาะโค้งรูปตัวยู (U-Nest 3)
โดย คุณมณีรัตน์ พึขุนทด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
-
กล่องเตือนเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเด็ก
โดย คุณพิมพ์วรรณแจ่มจำรัส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
13.00 - 16.00 น. ห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic
(
รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน)
Station
ที่ 1
ห้อง Topas 1 ชั้น 2
(
รับไม่เกิน 30 ท่าน)คลินิกปรึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้บ่อยใน R2R
โดย ผศ.นพ.เชิดชัยนพมณีจำรัสเลิศ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
Station
ที่ 2
ห้อง Topas 2 ชั้น2
(
รับไม่เกิน 30 ท่าน) ขัดเกลาคำถามงานประจำเป็นงานวิจัย :
ที่มา : วิทยุเพื่อการเรียนรู้ 91.25 MHz
วัน - เวลา : 2009-07-10 14:12:40