ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด
ทุจริตคอรัปชั่น
รถเสีย
รับสมัครงาน/หางาน
ทำความดี
เจ็บป่วย
กลุ่มอิทธิพล
แรงงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
การเกษตร
การศึกษา
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ
ที่ดินทำกิน
ปัญหาอื่นๆ
อาชญากรรม
ร้องเรียน
สาธารณูปโภค
บริการด้านจราจร
คนหาย
ของหาย
อุบัติภัย
อุบัติเหตุ
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 ก.พ. 55 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น 150 หมู่ 4 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 8 ก.พ. 55 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rubber.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4322-8376 ในวันและเวลาราชการ
ที่มา :
วัน - เวลา : 2012-01-30 20:52:10