หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
แนวทางปฎิรูปโครงสร้างระบบราชการ

แนวทางปฎิรูปโครงสร้างระบบราชการ 

 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินใช้ระบบการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาระดับกระทรวงลงสู่การปฎิบัติในท้องถิ่นและเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายเดียวและต้องปฎิบัติเหมือนกันทั้งประเทศ จริงๆ แล้วประเทศไทยประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ วัฒนธรรมที่แตกต่าง ศาสนาที่หลากหลาย วิถีชีวิตที่เป็นไปตามบริบทของท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกัน การพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่ไม่ตรงกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น จึงเกิดกระแสต่อต้านทั้งด้านความรู้สึก การคัดค้าน การประท้วง การเรียกร้องสิทธิ เกิดขึ้นมากมาย บางครั้งก็ใช้ความรุนแรงระหว่างรัฐกับประชาชน ระหว่างทุนกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันเอง การปฎิรูปประเทศไทยในครั้งนี้จะต้องให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นสามารถให้ท้องถิ่นออกกฎหมายเองและมีสภาประชาชนเพื่อจัดประชุมระดมความคิดเห็น แผนการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ การพัฒนาโดยประชาชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณท้องถิ่นอย่างเพียงพอ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการศึกษาวิถีท้องถิ่น การเข้าถึงทรัพยากรท้องถิ่น การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่ การรักษาสุขภาพที่ท้องถิ่นสามารถจัดบริการได้ภายในท้องถิ่นและมีการยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนและมีบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ สถานที่ และงบประมาณโดยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับอาชีพที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตและพื้นที่ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะต้องมีตำรวของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชนหรือสถานีตำรวจประชาชน ต้องมีการเลือกตั้งผู้นำทั้งระดับชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับชาติ เช่นต้องมีการเลือกตั้งตั้งแต่กรรมการชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต เทศบาล อบจ. นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่ระดับ อบต. เทศบาล อบจ. อำเภอ เขต จนถึงจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการทุกหน่วยงานมีอำนาจสั่งการและลงโทษ และข้าราชการของรัฐต้องเป็นบุคคลที่เกิดหรือมีที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้นๆ และต้องไม่มีการโยกย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานและข้ามจังหวัดโดยยกเลิกหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นข้าราชการของจังหวัดพร้อมทั้งสนับสนุนและงบประประมาณให้องค์กรอิสระเข้มแข็งและทำหน้าตรวจสอบการปฎิบัติหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองตลอดจนตรวจสอบกันเองขององค์กรอิสระ ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารภาคประชาชนหรือสื่อต่างๆให้ทำหน้าที่เปรียบเสมือนห้องเรียนทางอากาศ สื่อสารสาธารณะและอิสระที่เป็นข้อเท็จจริงและสามารถเสนออกสู่สาธารณะเพื่อให้ความรู้ ตรวจสอบและการเฝ้าระวังทางสังคมโดยมีกองทุนพัฒนาและส่งเสริมสื่อสารสาธารณะ
เสนอโดย ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น วิทยุชุมชนบัวทองสแควร์เรดิโอ fm 99.75 mhz. วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm 92.75 mhz. โทร. 086-9925926 som.77@hotmail.com

ที่มา : สำนักข่าวพลเมืองไทย