หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ข้อเสนอการปฎิรูปทรัพยากรธรรมชาติ

คำร้องขอให้วินิจฉัย                                                                        เรื่องพิจารณาที่  …………….
                                                                ผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันที่ ๒๗ มค ๒๕๕๔

                          นายเรืองศักดิ์ เจริญผล    พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี            ผู้ร้อง
ระหว่าง             

                           นายกรัฐมนตรี  ครม.   และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน               ผู้ถูกร้อง

เรื่อง    ขอให้พิจารณาเรื่อง มติครม.เรื่อง การลอยตัวราคาก๊าซ และน้ำมัน ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๖  ๖๗  ๘๕(๔)   หรือไม่

                        ข้าพเจ้า  นายเรืองศักดิ์ เจริญผล      กับ  พท.พญ.กมลพรรณ  ชีวพันธ์ศรี   นอ. บัญชา รัตนาภรณ์   รวมสามคน     ผู้ร้อง    สัญชาติไทย       ที่อยู่ ๓๓๗ ซอยลาดพร้าว ๖๒  ถนนลาดพร้าว    แขวง/เขตวังทองหลาง  กทม  โทรศัพท์  ๐๘๖๓๖๗๑๐๐๔   ๐๘๑ ๖๕๓๓๐๕๔    ขอยื่นคำร้องโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา  ๖๐  ๗๑        โดยมีข้อเท็จจริง    และคำขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน  พิจารณาวินิจฉัยดังต่อไปนี้
ข้อเท็จจริง
                   จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ  ๒๕๕๐
มาตรา ๖๖  บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ .....และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   อย่างสมดุล
มาตรา ๖๗  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
มาตรา ๘๕    รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
(๔) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่างเป็น ระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล
มาตรา ๗๑ บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย
มาตรา ๗๔  บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชน กิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา ๘๗ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนดังต่อไปนี้  (๑)ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทั้งระดับชาติ และท้องถิ่น  (๒)    ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการการจัดทำนโยบายสาธารณะ (๓) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ทุกระดับ      
มาตรา ๑๗๘ในการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ตามมาตรา ๑๗๖ และต้องรับผิดชอบต่อ สภาผู้แทนราษฎรในหน้าที่ของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในนโยบายทั่วไปของ คณะรัฐมนตรี
              
                  และจากมติครม ที่ ให้ ราคาน้ำมัน และก๊าซ ลอยตัวตามราคาตลาดโลก   ซึ่ง น้ำมันและก๊าซ  เกือบครึ่งขุดได้จากในประเทศ ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ของแผ่นดิน  แต่ต้องขายราคาเท่าทั่วโลก   ทำให้ประชาชนต้องใช้น้ำมัน  และ        ก๊าซ ราคาแพง    ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง   ในทรัพยากรของประเทศ ที่ประชาชนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามมาตรา ๖๖  ๖๗  ๘๕ (๔ )       แต่ บริษัท ปตท และในเครือ กลับสร้างผลกำไรมหาศาล  เป็นหลายหมื่นล้าน   และสัดส่วนกำไรจากราคาก๊าซ ก็มีมาก  เกือบครึ่ง   และผู้ถือหุ้นที่เป็นเอกชน เกือบครึ่ง   เอกสารแนบ     และการให้สัมปทานเอกชน     โดยที่ประชาชนไม่มีส่วนได้รับรู้ใดๆ  หรือมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน  ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญ
               ทั้งคณะกรรมการชุดต่างๆกลับมีรายได้มากมาย   และเพิ่มขึ้น    แต่ประชาชนทั้งประเทศต้องใช้ทรัพยากร ของประเทศ แพงขึ้น   ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่
งราชอาณาจักรไทย  พศ ๒๕๕๐  มาตรา ๖๖  ๖๗  ๘๕(๔)  ๑๗๘  
                ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินโปรดพิจารณาว่า  มติครม. เรื่องลอยตัวราคาก๊าซ และน้ำมัน ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา ข้างต้นหรือไม่    หากขัดรัฐธรรมนูญ ขอได้โปรดพิจารณา แจ้งรัฐบาลให้ยกเลิกมติดังกล่าว    โดยเร่งด่วน   เนื่องจากประชาชนคนไทยต้องใช้น้ำมัน   และราคาก๊าซที่เป็นของประเทศ  ราคาแพง  แต่ กรรมการ และผู้ถือหุ้น  ได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศ  ที่ต้องให้ประชาชนใช้ประโยน์อย่างเป็นธรรม และสมดุลย์ ตามกฎหมาย
         
 คำขอให้พิจารณาวินิจฉัย
                  ขอให้พิจารณา วินิจฉัยว่ามติครม เรื่องการลอยตัวราคาก๊าซและน้ำมัน ขัดรัฐธรรมนูญมาตร  ๖๐      ๖๖  ๖๗    ๘๕(๔)
                  ข้าพเจ้า ได้ยื่นคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัย พร้อมสำเนาคำร้องและเอกสารประกอบ
 
                 จึงใคร่ขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ   พิจารณาขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่ง
            
ขอแสดงความนับถือ


นาย เรืองศักดิ์ เจริญผล    พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี     
ผู้ประสานงาน เครือข่ายอนุรักษ์ พลังงานภาคประชาชน และสภาธรรมาภิบาล
โทร ๐๘๖๓๖๗๑๐๐๔

ที่มา : วิทยุออนไลน์อาเซี่ยนเรดิโอ fm 90.25 mhz.