หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
การจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจาชุมชน ประจาปี 2553

การจัดให้มีศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจาชุมชน ประจาปี 2553
(USO NET : ศูนย์เรียน รู้ เล่น)
1. ที่มา
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 2544 ให้อานาจคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทช.) ในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องจัดให้มีบริการโทรคมนาคม เพื่อนาไปสู่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีคุณภาพแก่คนไทยในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท พื้นที่ซึ่งมีบริการไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการ และรวมไปถึงการจัดให้มีบริการสาหรับคนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดย กทช. ได้ดาเนินการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2548 และ 1 ตุลาคม 2552 และ ประกาศเรื่อง แผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมประจาปี 2553 ฉบับลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เพื่อกาหนดแนวทางเกี่ยวกับการดาเนินการส่งเสริมการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยที่ในปี 2553 มีเป้าหมายและภารกิจที่มอบหมายให้ผู้รับใบอนุญาตต้องดาเนินการประการหนึ่ง คือ การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตประจาชุมชน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ กทช. กาหนด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจาชุมชน ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ รวมถึงชุมชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมและข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
2.2 เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของผู้ใช้บริการในพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทางสังคม เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย
2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแก่สมาชิกในชุมชนและประชาชนในพื้นที่ชนบท
2.4 เพื่อเพิ่มช่องทางของแหล่งการเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเองที่ช่วยสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งแก่บุคคลและชุมชน
3. กรอบแนวคิด/ ความจาเป็น
เจตนารมย์ของกฎหมายได้กาหนดให้ กทช. มีหน้าที่จัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง โดยมุ่งเน้นความสาคัญไปยังพื้นที่ชนบท พื้นที่ผลตอบแทนต่า ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ดังกล่าว กทช. จึงได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายและจัดลาดับความสาคัญของพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งอยู่ในเขตชนบทห่างไกลที่ขาดแคลนบริการและไม่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้ภายใต้สภาพตลาดและปัจ จัยแวดล้อมในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ผู้รับใบอนุญาตดาเนินการจัดให้มีบริการในพื้นที่ดังกล่าวเป็นหลัก เพื่อกระจายบริการออกไปสู่ท้องถิ่นในทุกภูมิภาคของประเทศให้เกิดความสมดุลและทั่วถึงมากขึ้น
-2-
4. แนวทางดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ กทช. ได้กาหนดแนวทางดาเนินงานไว้ดังต่อไปนี้
4.1 กทช. จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยจะสารวจความต้องการของชุมชนและความเหมาะสมของสถานที่จัดตั้งจากข้อมูลที่ได้รวบรวมจากข้อมูลสถิติ แบบสอบถาม การสุ่มสารวจพื้นที่จริงประกอบกับข้อมูลจากการร้องขอโดยตรงที่มาจากพื้นที่ต่างๆ
4.2 ชุมชนต่างๆสามารถยื่นแสดงความประสงค์ขอรับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของตน โดยจัดส่งข้อมูลตามแบบสอบถามมายังสานักงาน กทช. เพื่อขอรับการพิจารณาคัดเลือก
4.3 ผู้รับใบอนุญาตที่ได้แสดงความประสงค์จะดาเนินการและได้รับมอบหมายภารกิจในการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต จะแบ่งความรับผิดชอบในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ในพื้นที่เป้าหมาย ตามจานวนและขอบเขตการดาเนินการตามที่ กทช. กาหนด
4.4 กทช. จะจัดทาโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต โดยจัดฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจ การตระหนักถึงประโยชน์ของการใช้บริการ และพัฒนาขีดความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ กทช. ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อให้สามารถรับผิดชอบดูแลศูนย์ฯ ได้ด้วยตนเองต่อไปในระยะยาว
4.5 กทช. จะติดตามผลความก้าวหน้าและประเมินผลการดาเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ
5. จานวนเป้าหมาย
ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจาชุมชน ประมาณ 400 แห่ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับมอบหมายภารกิจจาก กทช. จะรับผิดชอบดาเนินการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตามพื้นที่ที่ กทช. กาหนด ให้แล้วเสร็จภายใน1 ปีนับจากวันที่ได้รับรายชื่อพื้นที่จาก กทช.
7. งบประมาณ
งบประมาณสาหรับการดาเนินการจัดตั้งศูนย์ เป็นไปตามที่ กทช. กาหนดไว้ในข้อกาหนดและเงื่อนไขการดาเนินการดาเนินการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจาปี 2553 โดยมีขอบเขตการดาเนินการที่จะต้องจัดให้มีสาหรับศูนย์ฯ แต่ละแห่ง ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล พร้อมระบบปฏิบัติการ จานวน 10 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์ทาหน้าที่แม่ข่าย จานวน 1 ชุด
- ระบบอุปกรณ์เครือข่าย พร้อม อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวน 1 ระบบ
- เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ประเภท All-in-one จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องโทรทัศน์ จานวน 1 เครื่อง
- จานรับสัญญาณดาวเทียม จานวน 1 ชุด
- เครื่องเล่นดีวีดี จานวน 1 เครื่อง
-3-
- เครื่องปรับอากาศ จานวน 1 เครื่อง
- ชุดโต๊ะ เก้าอี้ จานวน 11 ชุด
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและตกแต่งสถานที่ (เริ่มแรก)
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภายในท้องถิ่น
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ดูแลศูนย์
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์
8. หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน
กทช. มีนโยบายในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นชุมชนผู้มีรายได้น้อยหรือชุมชนที่ตั้งในเขตชนบท โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
8.1 ความเหมาะสมของสถานที่
- ต้องมีสถานที่ซึ่งอาจเป็นของหน่วยราชการ เช่น โรงเรียน ห้องสมุด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไร เช่น สมาคม หรือ มูลนิธิ ที่จะสามารถปรับปรุงให้เป็นศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตได้ โดยมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร กรณีเป็นสถานที่ในแหล่งชุมชน เช่น ในตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้าถึง มีความปลอดภัยในการเดินทางเข้าถึงสถานที่ และสามารถเปิดให้บริการแก่ชุมชนได้นอกเวลาทาการราชการ
- ยังไม่มีร้านค้าของเอกชนเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ขอรับการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
8.2 ความพร้อมด้านบุคลากร
- ทัศนคติและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต การตระหนักถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีและการสื่อสารต่อคนในชุมชน แนวทางการส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้เข้าถึงและได้รับประโยชน์จากศูนย์ฯ อย่างเต็มที่
- ศักยภาพของบุคลากรที่เข้ารับหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงผู้ดูแลงานทั่วไปของศูนย์ฯ
8.3 ความร่วมมือและการสนับสนุนภายในชุมชน
- ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมบารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนสาหรับคนดูแลศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองในระยะยาว
9. เงื่อนไขในการดาเนินการ
สาหรับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต จะต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
9.1 ให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์ฯ ให้สาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
-4-
(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
ควรมาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิกชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น มีความผูกพันและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่อาศัย โดยควรประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอหรือเทศบาล) สถาบันการศึกษา
(2) หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
(2.1) จัดทาแผนและรายงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาความต้องการ และจัดให้มีบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เช่น
(i) แผนการปฏิบัติงานสาหรับการดาเนินงานศูนย์ฯ
(ii) บันทึกการใช้บริการของศูนย์ฯ ในแต่ละวัน
(iii) บันทึกการจัดเก็บรายรับ (กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ) และรายการรายจ่าย (เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ ค่าน้าไฟ) ในแต่ละวัน
(2.2) จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนเสนอต่อ กทช. ทุกไตรมาส โดยรายงานต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้
(i) ความก้าวหน้าการดาเนินงาน เช่น จานวนผู้เข้าใช้บริการ บริการที่เปิดให้บริการ รายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง
(ii) การประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริการศูนย์ฯ
(iii) อุปสรรค ปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข
(2.3) รักษาดูแลบรรดาทรัพย์สินภายในศูนย์ฯ ให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ หากมีการชารุดเสียหาย จะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้หรือแจ้งให้ศูนย์บริการของผู้ขายดาเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว
(2.4) กรณีที่มีแผนการหารายได้พิเศษของศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต เช่น รับพิมพ์งาน รับจ้างทาสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ การขายสินค้า จะต้องแจ้งให้ กทช. ทราบล่วงหน้า
10. การดาเนินการเพื่อสร้างความยั่งยืนของศูนย์ฯ และส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
เพื่อความคุ้มค่าของทรัพยากรงบประมาณ ลดการทางานซ้าซ้อนของหน่วยงานต่างๆ ที่ดาเนินการส่งเสริมการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในพื้นที่ รวมไปถึงการกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อนาไปสู่การพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น กทช. ได้กาหนดแนวทางการดาเนินการไว้ดังต่อไปนี้
10.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตและการฝึกอบรม
(1) พัฒนาเว็บไซต์สาหรับศูนย์ฯ โดยเฉพาะ เพื่อเป็นสื่อกลางในการค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของผู้ดูแลศูนย์ฯ ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป และให้มีการเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ของหน่วยงานต่างๆ และโครงการ e-learning ต่างๆ ของ กทช.
(2) จัดสัมมนาให้แก่ผู้ดูแลศูนย์ฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและสร้างเครือข่ายการทางานร่วมกัน
(3) ส่งเสริมการผลิตวิทยากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้มีบุคลากรที่มีทักษะความสามารถจานวนเพียงพอในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้ใช้บริการ
-5-
(4) จัดสัมมนา กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ฯ และคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้แนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนตระหนักถึงประโยชน์และมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน
(5) จัดอบรมด้านเทคนิคและความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ได้
(6) สนับสนุนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการนาเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารและบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่มีความหลากหลาย
10.2 กิจกรรมการติดตามประเมินผล
(1) จัดประชุมเพื่อติดตามประเมินผลปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
(2) ประสานการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการทางานซ้าซ้อน และร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ชุมชนด้วยแนวคิดการพึ่งพาตนเองของชุมชน เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ฯ เกิดความยั่งยืน
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 มีศูนย์การค้นคว้าและเรียนรู้แห่งใหม่ในชุมชนซึ่งสมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันมากขึ้น
11.2 ช่วยลดความเหลื่อมล้าในความสามารถและโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท ระหว่างผู้มีรายได้และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
11.3 เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสในสังคมติ
87 พหลโยธิน 8 ถ.พญาไท สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: (02) 271- 0151-60 โทรสาร: (02) 271- 3816
แบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจา ชุมชน (USO NET) หน้า 2
1.2.2
ขนาดพื้นที่ของตาบล .................................................................................ตร.กม
1.2.3
จานวนครัวเรือนในตาบล .................................................................หลังคาเรือน
1.2.4
จานวนหมู่บ้านในตาบล ................................................................................แห่ง
1.2.5
จานวนประชากรในตาบลทั้งหมด ...................................................................คน
เป็นชาย.......................คน หญิง...........................คน
1.2.6
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน.............................................................................บาท/ปี
1.2.7
จานวนประชากรที่ไม่รู้หนังสือ (อ่าน-เขียนไม่ได้) .........................................คน
1.3 ข้อมูลทรัพยากรการสื่อสารและบริการโทรคมนาคมในตาบล
1.3.1
มีที่ทาการไปรษณีย์หรือไม่
( ) ไม่มี ( ) มี จานวน.......................... แห่ง
ถ้ามีโปรดระบุชื่อหมู่บ้าน ...........................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
1.3.2
มีสถานที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตทางราชการ เช่น ศูนย์ ICT ชุมชน หรือไม่
( ) ไม่มี ( ) มี จานวน.......................... แห่ง
ถ้ามีโปรดระบุชื่อหมู่บ้าน .........................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
1.3.3
มีหมู่บ้านในตาบลที่ไม่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะใช้ หรือไม่
( ) มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้านแล้ว
( ) มีบางหมู่บ้านที่ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะใช้ จานวน.......................... หมู่บ้าน
ระบุชื่อหมู่บ้านที่ไม่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ............................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1.3.4
มีหมู่บ้านในตาบลที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึง หรือไม่
( ) มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึงครบทุกหมู่บ้านแล้ว
( ) มีบางหมู่บ้านที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึง จานวน............... หมู่บ้าน
ระบุชื่อหมู่บ้านที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึง ............................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
แบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจา ชุมชน (USO NET) หน้า 3
1.3.5
มีร้านค้าเอกชนที่เปิดให้บริการทางอินเทอร์เน็ตในตาบล หรือไม่
( ) ไม่มี ( ) มี จานวน...................... แห่ง
ระบุชื่อหมู่บ้านที่มีร้านค้าเอกชนที่เปิดให้บริการทางอินเทอร์เน็ต.............................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
1.4 ข้อมูลสถานศึกษาในตาบล
จานวนโรงเรียนทั้งหมด ........................................ แห่ง
จานวนนักเรียนทั้งหมด .......................................... คน
1.5 ข้อมูลศาสนสถานในตาบล
จานวนวัด ........................................... แห่ง
จานวนโบสถ์คริสต์ ........................................... แห่ง
จานวนมัสยิด ........................................... แห่ง
1.6 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
(สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ ลาดับที่1-5 ของท้องถิ่น โดยดูจากจานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปี) ลาดับที่ ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง
1
2
3
4
5
1.7 สถานบริการสาธารณสุข
จานวนโรงพยาบาล.............................................แห่ง
จานวนสถานีอนามัย...........................................แห่ง
จานวนคลินิกเอกชน...........................................แห่ง
สถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) ..................................จานวน..............แห่ง
แบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจา ชุมชน (USO NET) หน้า 4
ส่วนที่ 2 : ความพร้อมทางด้านการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต
2.1 ความพร้อมด้านสถานที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
2.1.1
มีพื้นที่รองรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนหรือไม่ (ถ้าตอบไม่มีให้ข้ามไปทาข้อ 2.2)
( ) ไม่มี ( ) มี
ถ้ามีชี้แจงรายละเอียดดังนี้
จานวนประชากรในหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน......................คน
2.1.2
ความพร้อมของสถานที่จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (เลือกได้เพียง 1 คาตอบ)
( ) มีเฉพาะพื้นที่รองรับ แต่ยังไม่มีอาคารสถานที่
( ) มีอาคาร/พื้นที่ พร้อมเข้าใช้
ลักษณะห้องขนาด กว้าง x ยาว .............................................................ตร.ม.
( ) มีอาคาร แต่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม เนื่องจาก.............................................................
.......................................................................................................................................
2.1.3
ตาแหน่งพื้นที่รองรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนอยู่ในบริเวณใด (กรณีสถานที่จัดตั้งศูนย์ฯ อยู่ในแหล่งชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) (เลือกได้เพียง 1 คาตอบ)
( ) บริเวณที่ทาการ อบต.
( ) สถานที่สาธารณะ (ระบุ)...........................................................
( ) สถานที่ราชการ (ระบุ) ............................................................
( ) อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................
2.1.4
พื้นที่ / สถานที่รองรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใด
(ระบุชื่อหน่วยงานรับผิดชอบ) .........................................................................................
2.1.5
ระยะห่างจากศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนกับศูนย์กลางของหมู่บ้าน.....................................กม.
ถนนที่เข้าถึงศูนย์ฯ เป็นชนิดใด ( ) ลาดยาง/คอนกรีต ( ) ลูกรัง ( ) ดิน ( ) อื่นๆ..........
2.1.6
พื้นที่รองรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนมีไฟฟ้าเข้าถึงหรือไม่
( ) มีไฟฟ้า ( ) ไม่มี
แบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจา ชุมชน (USO NET) หน้า 5
2.1.7
พื้นที่รองรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงหรือไม่
( ) มี ( ) ไม่มี
ถ้ามีกรุณาเลือกประเภท เลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ
( ) สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น AIS, DTAC, TRUE
( ) ข่ายสายโทรศัพท์ของผู้ให้บริการ เช่น TOT, TRUE, 3BB
( ) ระบบดาวเทียม
( ) Wi-Max, Wi-Fi
( ) อื่นๆ ระบุ.........................................................
2.2 ความพร้อมด้านบริหารจัดการ
2.2.1
หากมีการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนแล้วมีหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบดูแลหรือไม่
( ) มี ( ) ไม่มี
ถ้ามีหน่วยงานรับผิดชอบ
( ) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ระบุ................................................................................
( ) หน่วยงานสนับสนุน ระบุ................................................................................
2.2.2
มีงบประมาณสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค / ค่าใช้จ่ายประจาเดือน ภายในศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนหรือไม่
( ) มี ( ) ไม่มี
ถ้ามีได้รับจากหน่วยงาน ระบุ.........................................................................................
2.2.3
หากมีการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนแล้ว อบต. มีแผนบริหารจัดการศูนย์ฯ หรือไม่
1. แผนบริหารศูนย์ฯ สาหรับนักเรียน ประชาชน ชุมชน
( ) มีแผนรองรับ ( ) ไม่มี
ถ้ามี คาดว่าจะสามารถใช้แผนรองรับแบบใดจึงจะเหมาะสมกับชุมชน
( ) ให้บริการโดยวิธีเก็บเงินค่าเรียน/ค่าใช้บริการศูนย์........................บาท/ชั่วโมง
( ) ให้บริการโดยวิธีไม่เก็บเงินค่าเรียน/ค่าใช้บริการศูนย์
( ) ให้บริการโดยวิธีอื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................
...............................................................................................................................................
แบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจา ชุมชน (USO NET) หน้า 6
2. แผนส่งเสริมและพัฒนาการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนในชุมชนฯ เช่น แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ตให้ประชาชน เป็นต้น
( ) มีแผนรองรับ ( ) ไม่มี
ถ้ามี คาดว่าจะสามารถใช้แผนรองรับแบบใดจึงจะเหมาะสมกับชุมชน
( ) จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน อย่างน้อยจานวน .................ครั้ง/ปี รวม..............คน
( ) จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ อย่างน้อยจานวน.....................ครั้ง/ปี
( ) ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ อย่างน้อย...........................ครั้ง/ปี
( ) อื่นๆ ระบุ................................................................................................................
2.3 ความพร้อมด้านบุคลากร
2.3.1
หากมีการติดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนแล้ว มีความพร้อมด้านบุคลากรหรือไม่
( ) มี ( ) ไม่มี
ถ้ามีกรุณาระบุประเภท เลือกได้มากกว่า 1 คาตอบ
( ) มีบุคลากรในการดาเนินงานโครงการ จานวน...........................คน
( ) มีผู้มีความรู้ความชานาญด้านฮาร์ดแวร์ จานวน ...........................คน
( ) มีผู้มีความรู้ความชานาญด้านซอฟต์แวร์ จานวน...........................คน
( ) มีผู้มีความรู้ความชานาญด้านเครือข่าย จานวน............................คน
2.3.2
ปัจจุบันมีบุคลากรที่พร้อมเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนหรือไม่
( ) มี ( ) ไม่มี
2.4 ความพร้อมด้านชุมชน
2.4.1
ท่านคิดว่าศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรบ้าง เช่น การพัฒนาเยาวชน การพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน ฯลฯ อธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
แบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตประจา ชุมชน (USO NET) หน้า 7
2.5 ข้อเสนอแนะ หรือความเห็นเพิ่มเติม
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 : ผังห้องประกอบ การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (กรุณาแนบรูปถ่าย)
ผู้รับรองข้อมูล ..........................................................................................
( ....................................................................................... )
ตาแหน่ง ................................................................................................
หน่วยงาน ...............................................................................................
วัน/เดือน/ปี ...............................................................................................
หมายเลขติดต่อกลับ .................................................................................
กาหนดเวลา ส่งแบบขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน ( USO Net )
หมดเขตภายใน 30 พฤศจิกายน 2553 ส่งเอกสารมาตามที่อยู่ดังนี้
กรุณาส่ง ผู้อานวยการส่วนงานกากับติดตามประเมินผล USO
สานักการบริการอย่างทั่วถึง ตึกอานวยการ ชั้น 6
สานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
87 พหลโยธิน 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm 92.75 mhz