หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว(วิทยุกระจายเสียงชุมชน)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
โดยที่เป็นการสมควรให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประกอบกิจการบริการชุมชน
ชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน
และเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปสื่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และส่งเสริมสิทธิในการสื่อสาร
ของประชาชนโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้าน
การศึกษา วัฒนธรรมความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
สื่อมวลชนสาธารณะของภาคประชาชน
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕ และมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ
กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และมาตรา ๖
มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการที่เกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาต
ประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มประชาชนที่มีพื้นที่อาศัยในแหล่งเดียวกัน ไม่ว่าจะในเมืองหรือ
ในชนบท และให้หมายความรวมถึงกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจร่วมกันและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
หรือสื่อสารถึงกันได้ โดยมีผลประโยชน์ด้านสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ทำกิจกรรม
อันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการและการแสดง
เจตนาแทนกลุ่มได้
หน้า ๗
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
“กลุ่มคน” หมายความว่า สมาชิกในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งรวมตัวกันไม่น้อยกว่าห้าคน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีการรวมตัวกันมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง
วันที่ยื่นคำขออนุญาต
“วิทยุกระจายเสียงชุมชน” หมายความว่า กิจการกระจายเสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่
แสวงหารายได้จากการโฆษณา เป็นประโยชน์ตามความต้องการที่หลากหลายของชุมชนหรือท้องถิ่นที่
รับบริการส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนินการโดยชุมชน
เป็นอิสระ มีเสรีภาพในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ปราศจากการครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์โดยมิชอบ กลุ่มการเมือง
พรรคการเมืองทุกระดับหรือเอกชนที่มุ่งหากำไรในเชิงพาณิชย์
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“คณะทำงาน” หมายความว่า คณะทำงานด้านกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้คณะอนุกรรมการ
“สำนักเลขานุการ” หมายความว่า สำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ การประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ต้องมีวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกับการประกอบกิจการบริการสาธารณะ และต้องเป็นประโยชน์ตามความต้องการของชุมชน
หรือท้องถิ่นที่รับบริการ โดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่น
ข้อ ๔ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) จะต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลอื่นที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
ให้บริการ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ
หน้า ๘
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
โดยไม่แสวงหากำไรในทางธุรกิจ หรือเป็น ”กลุ่มคน” ในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคล ซึ่งรวมตัวกันเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
(๒) ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
(๓) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้
มาแล้วยังไม่ครบสามปี
(๔) บุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสัญชาติไทย
(๕) ต้องไม่มีกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันผู้ขอรับใบอนุญาตที่เคยเป็น
กรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการผูกพันของผู้รับใบอนุญาตอื่น ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาต
อันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้นและระยะเวลาการถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้
ยังไม่ครบกำหนดสามปี
ข้อ ๕ มาตรฐานทางเทคนิคของกิจการบริการชุมชนที่มาขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานทางเทคนิคกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ข้อ ๖ วิธีการขอรับใบอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องยื่นแบบคำขอ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๗
พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าวจำนวนสองชุด หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ณ สำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เลขที่ ๘๗ ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
ข้อ ๗ เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาต
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องส่งเอกสารหลักฐานและข้อมูลเพื่อให้สำนักเลขานุการพิจารณา
ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานของสมาคม มูลนิธิ นิติบุคคล พร้อมงบดุลประจำปี หรือกลุ่มคน
ในท้องถิ่นที่ไม่เป็นนิติบุคคลโดยกรณีกลุ่มคนจะต้องแนบรายชื่อสมาชิกกลุ่มคนทุกคน วัตถุประสงค์
ของกลุ่ม หลักฐานการดำเนินงาน หลักฐานการเงินของกลุ่ม และระบุผู้รับมอบอำนาจให้ชัดเจน
(๒) ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน สถานที่ตั้ง แผนที่ ความถี่วิทยุที่ต้องการใช้ในการ
ออกอากาศ และพิกัดที่ตั้ง
หน้า ๙
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(๓) รายชื่อกลุ่มคนหรือองค์กรที่ร่วมจัดรายการ
(๔) วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน และผังรายการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ โดยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในชุมชนหรือในท้องถิ่น
ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชนแล้ว
(๕) โครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน พร้อมด้วยองค์ประกอบของ
กรรมการและแผนบริการกิจการกระจายเสียงที่ชัดเจน ประกอบด้วย การดำเนินงานระหว่าง
การออกอากาศ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การขยายการมีส่วนร่วม การผลิตรายการ และ
การประเมินผล
(๖) ลักษณะเครื่องส่งและกำลังส่ง ความสูงและอัตราขยายของสายอากาศ และรัศมี
การออกอากาศ
ข้อ ๘ วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาต
วิธีการพิจารณาในการออกใบอนุญาตให้ดำเนินการ ดังนี้
(๑) สำนักเลขานุการพิจารณาตรวจสอบแบบคำขอที่กรอกแล้ว และเอกสารหลักฐาน
ที่จำเป็นต้องใช้ในการอนุญาตให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันรับเอกสาร
(๒) หากปรากฏเอกสารหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือ
ไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอ สำนักเลขานุการจะแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ที่จำเป็นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาสิบห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และจะยังไม่พิจารณาจนกว่า
จะได้รับเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพียงพอต่อการพิจารณา
(๓) หากปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตาม (๑) หรือ (๒) สำนักเลขานุการจะดำเนินการพิจารณา
กลั่นกรองเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการบริการชุมชน
และจัดทำร่างใบอนุญาตเพื่อเสนอคณะทำงานพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันทำการ
โดยคำนึงถึงปัจจัยอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเหมาะสมของสถานี ระบบและวิธีการที่จะใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง
(ข) ความเหมาะสมของแผนบริการกิจการกระจายเสียง
(ค) ความเหมาะสมของผังรายการ ซึ่งกำหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ
หน้า ๑๐
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(ง) ความถี่วิทยุที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน ซึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรง
กับความถี่วิทยุอื่น สอดคล้องกับแผนความถี่วิทยุที่กำหนด และอยู่ในสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด
(๔) หากคณะทำงานพิจารณาเห็นสมควรให้ขอรับใบอนุญาตได้ ให้คณะทำงานเสนอ
ความเห็นต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตโดยเร็วต่อไป
(๕) ในการพิจารณาอนุญาต คณะกรรมการจะกำหนดให้มีการทดลองออกอากาศเป็นเวลา
สามสิบวัน หากปรากฏว่ามีการรบกวนให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วทดลองออกอากาศใหม่
(๖) เมื่อได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศได้ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการทดลอง
ออกอากาศภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๗) หากเมื่อพ้นระยะเวลาการทดลองออกอากาศและไม่ปรากฏการรบกวนให้คณะทำงาน
เสนอต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
โดยนับอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อ ๑๓
(๘) ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวนห้าร้อยบาทให้แล้วเสร็จภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักเลขานุการ
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม
(๑) การใช้คลื่นความถี่และเงื่อนไขการใช้งานคลื่นความถี่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับชั่วคราว
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
มีลักษณะทางเทคนิคตามหลักเกณฑ์มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
ฉบับชั่วคราว กฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม และกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
ข้อ ๑๐ ผังรายการและสัดส่วนรายการ
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงรายละเอียดผังรายการดังต่อไปนี้
(ก) กำหนดเวลาออกอากาศประจำวันของสถานี
(ข) ชื่อของรายการและช่วงเวลาที่จะออกอากาศสำหรับรายการนั้น
(ค) ประเภทของรายการ ที่มาของรายการ และชื่อของผู้จัดรายการ/ภาษาที่ใช้ในรายการ
หน้า ๑๑
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(๒) รายการที่กำหนดไว้ในผังรายการ ต้องเป็นรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนหรือท้องถิ่นที่รับบริการในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ ได้แก่
(ก) รายการข่าวสาร
(ข) รายการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
(ค) รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม
(ง) การให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๑ การบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีโครงสร้างการบริหารจัดการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
ประกอบด้วย
(๑) กรรมการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน ไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่
ให้บริการ
(๒) ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนหนึ่งคน
(๓) เจ้าหน้าที่รายการ/ธุรการ/เทคนิค อย่างน้อยประเภทละหนึ่งคน โดยอาจดำเนินการใน
รูปแบบอาสาสมัคร
โดยกรรมการสถานี ผู้อำ นวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง
ข้อ ๑๒ ขอบเขตและเงื่อนไขของผู้รับใบอนุญาต
(๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๔ ตลอดระยะเวลาการประกอบกิจการ
บริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง
(๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องแบ่งเวลาให้ผู้ที่ยื่นขอรับใบอนุญาตรายอื่นดำเนินรายการ ตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องไม่หารายได้จากการโฆษณา ซึ่งหมายถึง การดำเนินการโดยวิธีใด ๆ
ซึ่งมีเจตนาให้ผู้ฟังเกิดความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
หน้า ๑๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(๕) ผู้รับใบอนุญาตสามารถมีรายได้หรือได้รับการสนับสนุนด้วยวิธีการที่มิใช่การโฆษณา
เช่น การสนับสนุนการประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มูลนิธิ
ภาคเอกชน กองทุนพัฒนากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม เป็นต้น แต่จะต้องมิใช่การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะครอบงำ
การประกอบกิจการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
(๖) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีป้ายชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยจะต้องแสดงให้
สาธารณชนเห็น ณ ที่ตั้งดำเนินการอย่างชัดเจน
(๗) ผู้รับ ใ บอ นุญาตต้อ งแ ต่งตั้งบุคคลเ ป็นผู้อำ นวยการสถานีเพื่อควบคุม ดูแ ล
การออกอากาศ รับผิดชอบดูแลการจัดรายการ การดำเนินรายการ และการออกอากาศของสถานี
รวมทั้งควบคุมดูแลผู้จัดรายการ/ผู้ประกาศ ให้ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ชัดเจน และใช้วาจาสุภาพในการ
ออกอากาศ
(๘) ผู้รับใบอนุญาตต้องกำกับให้มีการประกาศชื่อสถานีและเวลา ด้วยภาษาราชการ
ทุกต้นชั่วโมงที่ดำเนินรายการ
(๙) ในกรณีที่มีภัยพิบัติหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือมีกรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด ซึ่งมีความจำเป็นต้องออกอากาศแจ้งข่าวหรือเตือนภัยให้ประชาชนทราบ เมื่อรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการตามที่ร้องขอ
(๑๐) ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระ
ที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมี
การกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพ
ของประชาชนอย่างร้ายแรง
(๑๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการบันทึกรายการที่ได้ออกอากาศไปแล้วทุกรายการ โดยอาจ
บันทึกไว้ในเทปหรือวัสดุโทรทัศน์อย่างอื่น หรือด้วยวิธีการใด ๆ ที่สามารถถ่ายทอดกลับมาเป็น
รายการนั้นได้ และเก็บรักษาไว้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบได้ โดยระยะเวลาการจัดเก็บ
ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เว้นแต่คณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
หน้า ๑๓
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
(๑๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดทำรายงานสถานะทางการเงิน โดยแสดงรายรับและรายจ่าย ที่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงเสนอต่อคณะกรรมการทุกหกเดือนหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต
(๑๓) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตโดยเคร่งครัด
(๑๔) คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ออกอากาศได้
ข้อ ๑๓ ระยะเวลาการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ให้มีอายุหนึ่งปี
โดยเริ่มนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองออกอากาศ
ข้อ ๑๔ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่กรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่อย่างน้อยเก้าสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ข้อ ๑๕ ผู้ใดดำเนินการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อาจได้รับโทษทางปกครองหรือโทษทางอาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๖ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้คณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานทางเทคนิคตามประกาศนี้ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๘ ผู้ใดดำเนินการในลักษณะการให้บริการวิทยุกระจายเสียงชุมชนอยู่ก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชนตามประกาศนี้ ให้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
ผู้ที่แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง ต้องยื่นเอกสารเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ออกใบอนุญาตตามประกาศนี้ภายในสามร้อยวันนับแต่วันที่แจ้งความประสงค์ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจ
กำหนดระยะเวลาได้ตามความเหมาะสม ในระหว่างระยะเวลาที่คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ถือ
ว่าผู้ยื่นความประสงค์ดังกล่าวได้รับสิทธิในการทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว โดยคณะกรรมการอาจ
กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการอย่างใด ๆ ก็ได้
หน้า ๑๔
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
ข้อ ๑๙ ให้ผู้แจ้งความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตตามประกาศนี้ ดำเนินการขอรับใบอนุญาต
ให้ทำ มี ใช้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๘
ข้อ ๒๐ ในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ มิให้นำบทบัญญัติในเรื่อง
ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตตามข้อ ๘ (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พลเอก ชูชาติ พรหมพระสิทธิ์
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
มาตรฐานทางเทคนิค
กิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน)
ฉบับชั่วคราว
กทช. ผว. 001– 2552
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2271 0151-60 เว็บไซต์: www.ntc.or.th
-๑-
มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับชั่วคราว
มาตรฐานทางเทคนิคกิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับชั่วคราวนี้ ระบุความถี่
วิทยุที่สามารถอนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราว มาตรฐานทางเทคนิค และมาตรฐานทางเทคนิค
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงชุมชนเป็นการชั่วคราว ตามบท
เฉพาะกาลมาตรา ๗๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พ.ศ. ๒๕๕๑
๒ ความถี่วิทยุ
๒.๑ กำหนดให้ใช้ความถี่วิทยุ ๘๗.๕ MHz - ๑๐๗.๕ MHz
๒.๒ การผสมคลื่นแบบ เอฟ.เอ็ม. (Frequency Modulation:FM)
๒.๓ ช่วงห่างระหว่างคลื่นพาห์ (Carrier spacing) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
๒.๔ ความกว้างแถบคลื่น ไม่เกิน ๑๘๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
๒.๕ ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (Frequency Deviation) ไม่เกิน ±๗๕ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
๒.๖ การกำ หนดช่องความถี่ข้างเคียงในพื้นที่เดียวกันต้องอยู่ห่างจากกันอย่างน้อย
๗๕๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)
๓ มาตรฐานทางเทคนิค
๓.๑ วิทยุกระจายเสียงชุมชนต้องไม่รบกวนสถานีวิทยุคมนาคมอื่นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ความถี่
วิทยุ เช่น
- กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียง และกิจการวิทยุโทรทัศน์
- กิจการวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอฟ.เอ็ม. ซึ่งมีรายละเอียดคลื่นความถี่ที่ได้รับ
การจัดสรรแล้วตาม ภาคผนวก ก
- กิจการวิทยุทางการบิน ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำ หนด
โดยกรมการขนส่งทางอากาศ
๓.๒ เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชนต้องได้รับการตรวจสอบลักษณะทางวิชาการจาก
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับรอง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
เทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดตาม ภาคผนวก ข
๑ ขอบข่าย
-๒-
๓.๓ ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน
๓.๓.๑ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเมืองใหญ่ คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีพื้นที่
การกระจายเสียงครอบคลุมเขตการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเทียบเท่า มีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้
๓.๓.๑.๑ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๓ กิโลเมตร
๓.๓.๑.๒ ความแรงของสัญญาณ (Field Strength) วัดที่ระยะทาง ๓ กิโลเมตรจาก
จุดที่ตั้งเสาอากาศมีค่าไม่เกิน ๗๐ dB(μV/m)๑ โดยวิธีการคำนวณค่าความ
แรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R Recommendation P.๑๕๔๖๒
๓.๓.๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนเมือง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีพื้นที่
การกระจายเสียงครอบคลุมเขตการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองหรือ
เทียบเท่า มีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้
๓.๓.๒.๑ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๕ กิโลเมตร
๓.๓.๒.๒ ความแรงของสัญญาณ (Field Strength) วัดที่ระยะทาง ๕ กิโลเมตร
จากจุดที่ตั้งเสาอากาศมีค่าไม่เกิน ๖๐ dB(μV/m)๑ โดยวิธีการคำนวณค่า
ความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R Recommendation P.๑๕๔๖๒
๑ กำหนดตาม ITU-R Recommendation BS.๔๑๒-๙ : Planning standards for terrestrial FM sound
broadcasting at VHF
๒ ITU-R Recommendation P.๑๕๔๖ : Method for point-to-area predictions for terrestrial services in
the frequency range ๓๐ MHz to ๓,๐๐๐ MHz
๓ km ๗๐ dB(μV/m)
๕ km ๖๐ dB(μV/m)
-๓-
๓.๓.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนนอกเขตเมือง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีพื้นที่
การกระจายเสียงอยู่นอกเขตการปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหรือเทียบเท่า มีลักษณะทางเทคนิค ดังนี้
๓.๓.๓.๑ พื้นที่การกระจายเสียงมีรัศมีไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตร
๓.๓.๓.๒ ความแรงของสัญญาณ (Field Strength) วัดที่ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร
จากจุดที่ตั้งเสาอากาศมีค่าไม่เกิน ๔๘ dB(μV/m)๑ โดยวิธีการคำนวณค่า
ความแรงของสัญญาณให้เป็นไปตาม ITU-R Recommendation P.๑๕๔๖๒
๓.๓.๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
กำหนด
๓.๔ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวน (Protection Ratio)
๓.๔.๑ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวนสำหรับการใช้ช่องความถี่เดียวกัน (Co-channel)
จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า ๓๖ dB๑
๓.๔.๒ ค่าอัตราส่วนป้องกันการรบกวนสำหรับการใช้ช่องความถี่ข้างเคียงกัน (Adjacent –
channel) จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า ๒ dB๑
๓.๕ สถานีวิทยุชุมชนควรมีตำแหน่งที่ตั้งซึ่งให้เขตบริการกระจายเสียงครอบคลุมชุมชนและ
กลุ่มเป้าหมายโดยไม่รบกวนสถานีวิทยุอื่น
๓.๖ กรณีที่ตั้งสถานีวิทยุชุมชนตามบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จะต้อง
ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนกับประเทศเพื่อนบ้าน หากตรวจพบว่ามีการรบกวนจะต้องระงับ
การส่งกระจายเสียงทันที
๑ กำหนดตาม ITU-R Recommendation BS.๔๑๒-๙ : Planning standards for terrestrial FM sound
broadcasting at VHF
๒ ITU-R Recommendation P.๑๕๔๖ : Method for point-to-area predictions for terrestrial services in
the frequency range ๓๐ MHz to ๓,๐๐๐ MHz
๑๕
km
๔๘ dB(μV/m)
ภาคผนวก ก.
สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่ได้รับอนุญาต
-๑-
สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่ได้รับอนุญาต
ลำดับที่ จังหวัด ความถี่ สังกัด
๑ เชียงใหม่ ๘๘.๐๐ กองทัพเรือ
๒ เชียงใหม่ ๘๙.๒๕ กรมประชาสัมพันธ์
๓ เชียงใหม่ ๙๓.๒๕ กรมประชาสัมพันธ์
๔ เชียงใหม่ ๙๘.๐๐ กรมประชาสัมพันธ์
๕ เชียงใหม่ ๑๐๐.๐๐ ทบวงมหาวิทยาลัย
๖ เชียงใหม่ ๑๐๐.๗๕ อ.ส.ม.ท.
๗ เชียงใหม่ ๑๐๑.๕๐ กองทัพบก
๘ เชียงใหม่ ๑๐๒.๕๐ กองทัพอากาศ
๙ เชียงใหม่ ๑๐๕.๗๕ สนง.ตร.แห่งชาติ
๑๐ เชียงใหม่ ๑๐๖.๗๕ สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
๑๑ เชียงราย ๙๐.๗๕ กองทัพบก
๑๒ เชียงราย ๙๒.๗๕ สนง.ตร.แห่งชาติ
๑๓ เชียงราย ๙๔.๒๕ กองทัพอากาศ
๑๔ เชียงราย ๙๕.๗๕ กรมประชาสัมพันธ์
๑๕ เชียงราย ๑๐๐.๒๕ บก.ทหารสูงสุด
๑๖ เชียงราย ๑๐๑.๒๕ อ.ส.ม.ท.
๑๗ เชียงราย ๑๐๓.๐๐ กรมประมง
๑๘ เพชรบุรี ๙๕.๗๕ กรมประชาสัมพันธ์
๑๙ เพชรบูรณ์ ๙๙.๐๐ บก.ทหารสูงสุด
๒๐ เพชรบูรณ์ ๑๐๒.๗๕ กรมประชาสัมพันธ์
๒๑ เพชรบูรณ์ ๑๐๔.๗๕ สนง.ตร.แห่งชาติ
๒๒ เลย ๙๐.๐๐ กองทัพบก
๒๓ เลย ๙๒.๕๐ สนง.ตร.แห่งชาติ
๒๔ เลย ๙๕.๒๕ กรมประชาสัมพันธ์
๒๕ เลย ๑๐๐.๐๐ อ.ส.ม.ท.
๒๖ แพร่ ๙๑.๐๐ กรมประชาสัมพันธ์
๒๗ แพร่ ๙๓.๐๐ อ.ส.ม.ท.
๒๘ แพร่ ๑๐๓.๕๐ กองทัพบก
๒๙ แพร่ ๑๐๖.๐๐ สนง.ตร.แห่งชาติ
๓๐ แม่ฮ่องสอน ๙๐.๕๐ กรมประชาสัมพันธ์
๓๑ แม่ฮ่องสอน ๙๙.๕๐ อ.ส.ม.ท.
๓๒ แม่ฮ่องสอน ๑๐๒.๐๐ กรมประชาสัมพันธ์
๓๓ แม่ฮ่องสอน ๑๐๔.๐๐ กรมประชาสัมพันธ์
๓๔ กทม. ๘๗.๕๐ สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
๓๕ กทม. ๘๘.๐๐ กรมประชาสัมพันธ์
-๒-
สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่ได้รับอนุญาต
ลำดับที่ จังหวัด ความถี่ สังกัด
๓๖ กทม. ๘๘.๕๐ กองทัพเรือ
๓๗ กทม. ๘๙.๐๐ กองทัพบก
๓๘ กทม. ๘๙.๕๐ กระทรวงศึกษาธิการ
๓๙ กทม. ๙๐.๐๐ กองทัพบก
๔๐ กทม. ๙๐.๕๐ สนง.ปลัดกลาโหม
๔๑ กทม. ๙๑.๐๐ สนง.ตร.แห่งชาติ
๔๒ กทม. ๙๑.๕๐ กองทัพบก
๔๓ กทม. ๙๒.๐๐ กระทรวงศึกษาธิการ
๔๔ กทม. ๙๒.๕๐ กรมประชาสัมพันธ์
๔๕ กทม. ๙๓.๐๐ กองทัพเรือ
๔๖ กทม. ๙๓.๕๐ กรมประชาสัมพันธ์
๔๗ กทม. ๙๔.๐๐ กองทัพบก
๔๘ กทม. ๙๔.๕๐ กองทัพบก
๔๙ กทม. ๙๕.๐๐ อ.ส.ม.ท.
๕๐ กทม. ๙๕.๕๐ กรมประชาสัมพันธ์
๕๑ กทม. ๙๖.๐๐ กองทัพบก
๕๒ กทม. ๙๖.๕๐ อ.ส.ม.ท.
๕๓ กทม. ๙๗.๐๐ กรมประชาสัมพันธ์
๕๔ กทม. ๙๗.๕๐ อ.ส.ม.ท.
๕๕ กทม. ๙๘.๐๐ กองทัพบก
๕๖ กทม. ๙๘.๕๐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๕๗ กทม. ๙๙.๐๐ อ.ส.ม.ท.
๕๘ กทม. ๙๙.๕๐ บก.ทหารสูงสุด
๕๙ กทม. ๑๐๐.๐๐ กองทัพบก
๖๐ กทม. ๑๐๐.๕๐ อ.ส.ม.ท.
๖๑ กทม. ๑๐๑.๐๐ บก.ทหารสูงสุด
๖๒ กทม. ๑๐๑.๕๐ ทบวงมหาวิทยาลัย
๖๓ กทม. ๑๐๒.๐๐ กองทัพบก
๖๔ กทม. ๑๐๒.๕๐ กองทัพอากาศ
๖๕ กทม. ๑๐๓.๐๐ กองทัพบก
๖๖ กทม. ๑๐๓.๕๐ กองทัพบก
๖๗ กทม. ๑๐๔.๐๐ สำนักพระราชวัง
๖๘ กทม. ๑๐๔.๕๐ กองทัพบก
๖๙ กทม. ๑๐๕.๐๐ กรมประชาสัมพันธ์
๗๐ กทม. ๑๐๕.๕๐ อ.ส.ม.ท.
-๓-
สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่ได้รับอนุญาต
ลำดับที่ จังหวัด ความถี่ สังกัด
๗๑ กทม. ๑๐๖.๐๐ กองทัพเรือ
๗๒ กทม. ๑๐๖.๕๐ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๗๓ กทม. ๑๐๗.๐๐ อ.ส.ม.ท.
๗๔ กระบี่ ๙๘.๕๐ กรมประชาสัมพันธ์
๗๕ กระบี่ ๑๐๕.๐๐ อ.ส.ม.ท.
๗๖ กาญจนบุรี ๙๒.๗๕ กองทัพบก
๗๗ กาญจนบุรี ๙๔.๒๕ กรมประชาสัมพันธ์
๗๘ กาญจนบุรี ๙๗.๗๕ สนง.ตร.แห่งชาติ
๗๙ กาญจนบุรี ๑๐๖.๒๕ สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
๘๐ กาญจนบุรี ๑๐๗.๒๕ อ.ส.ม.ท.
๘๑ กาฬสินธุ์ ๙๒.๐๐ อ.ส.ม.ท.
๘๒ กาฬสินธุ์ ๙๓.๐๐ กรมประชาสัมพันธ์
๘๓ กำแพงเพชร ๙๐.๗๕ สนง.ตร.แห่งชาติ
๘๔ กำแพงเพชร ๙๒.๗๕ อ.ส.ม.ท.
๘๕ กำแพงเพชร ๙๗.๗๕ กรมประชาสัมพันธ์
๘๖ กำแพงเพชร ๑๐๕.๐๐ กองทัพบก
๘๗ ขอนแก่น ๘๘.๒๕ กองทัพบก
๘๘ ขอนแก่น ๙๐.๗๕ อ.ส.ม.ท.
๘๙ ขอนแก่น ๙๓.๒๕ กรมประชาสัมพันธ์
๙๐ ขอนแก่น ๙๘.๕๐ กรมประชาสัมพันธ์
๙๑ ขอนแก่น ๙๙.๕๐ กรมประชาสัมพันธ์
๙๒ ขอนแก่น ๑๐๓.๐๐ ทบวงมหาวิทยาลัย
๙๓ ขอนแก่น ๑๐๔.๕๐ สนง.ตร.แห่งชาติ
๙๔ ขอนแก่น ๑๐๗.๗๕ กองทัพอากาศ
๙๕ จันทบุรี ๘๘.๗๕ กองทัพเรือ
๙๖ จันทบุรี ๙๐.๒๕ กรมประชาสัมพันธ์
๙๗ จันทบุรี ๙๓.๒๕ กองทัพอากาศ
๙๘ จันทบุรี ๙๕.๒๕ อ.ส.ม.ท.
๙๙ ชลบุรี ๙๘.๒๕ กองทัพบก
๑๐๐ ชลบุรี ๙๙.๗๕ กรมประชาสัมพันธ์
๑๐๑ ชลบุรี ๑๐๔.๗๕ กองทัพเรือ
๑๐๒ ชลบุรี ๑๐๗.๗๕ อ.ส.ม.ท.
๑๐๓ ชัยนาท ๙๑.๗๕ กรมประชาสัมพันธ์
๑๐๔ ชัยนาท ๙๖.๒๕ สนง.เลขาธิการรัฐสภาฯ
๑๐๕ ชัยภูมิ ๘๘.๗๕ สนง.ตร.แห่งชาติ
-๔-
สถานีวิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม. ที่ได้รับอนุญาต
ลำดับที่ จังหวัด ความถี่ สังกัด
๑๐๖ ชัยภูมิ ๙๒.๗๕ กรมประชาสัมพันธ์
๑๐๗ ชัยภูมิ ๑๐๒.๐๐ อ.ส.ม.ท.

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm 92.75 mhz.