หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
สรุปการประชุมเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี

การประชุมเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี
 
                                             ครั้งที่ 1/2552

                           วันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๕๒  เวลา 15.30 น.

                          ณ.สถานีวิทยุชุมชนพลเมือง FM 92.75 MHz.

              ตั้งอยู่เลขที่ 89/45 หมู่ 3 ซอยหมู่บ้านปิ่นทองธานี ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์  02-4432500
สำนักข่าวเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสื่อภาคประชาชนอาเซียน
เครือข่ายวิทยุชุมชนไทยเพื่ออาเซียน

วาระการประชุมที่ 1 แจ้งเพื่อทราบ
      - ประวัติความเป็นมาของสื่อภาคประชาชน สถานการณ์สื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรีและ
        การขับเคลื่อนของสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี
วาระการประชุมที่ 2 เพื่อพิจารณา
      - วัตถุประสงค์
      - แผนงานของสื่อภาคประชาชน
      - คัดเลือกคณะทำงาน
      - แบ่งบทบาท/หน้าที่รับผิดชอบ
      - เลือกผู้ประสานงาน
      - การเปิดบัญชี
      - วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
      - นัดประชุมครั้งต่อไป
วาระการประชุมที่ 1 

         ประวัติความเป็นมาของสื่อภาคประชาชนสถานการณ์สื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรีและการขับเคลื่อนของสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรียุทธศาสตร์สื่อภาคประชาชน จังหวัดนนทบุรี นับแต่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2540 สถาบันการเงินล้มลง เศรษฐกิจพังทั้งระบบ แต่ประชาชนยังสามารถอยู่ได้เพราะประชาชนยังยึดมั่น
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ทางรัฐบาลมีการกู้เงินจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อมาพยุ่งเศรษฐกิจของประเทศนั้น ทางธนาคารโลกก็ได้สนับสนุนเงินให้กับภาคประชาชนโดยผ่าน
ธนาคารออมสินจัดตั้งเป็น กองทุนเพื่อสังคม ( sif ) จำนวนกว่า 4,000 ล้านบาท เพื่อมาจัดกระบวนการชาวบ้านให้เกิดความเข้มแข้ง โดยมีคณะทำงานระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชน รวบรวมภูมิปัญญา ศูนย์เรียนรู้ นวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยประสบการณ์ของประชาชนในการบริหารจัดการชุมชนในการพึงตนเองและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อสังคมส่งตรงไปที่ชุมชนและให้ชุมชนบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองและพัฒนาชุมชนพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการงบประมาณ ทำให้องค์กรชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็ง  จนเกิดกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ชมรม สหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ แต่ยังขาดเครื่องมื่อการสื่อสารของภาคประชาชน จึงมีการรวบรวมผู้ที่มีความสนใจ เช่น เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยากรกระบวนการ สิ่งพิม์ชุมชน ฯลฯ มาฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ วิทยุชุมชน จนเกิดจุดปฎิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนทั่วประเทศ 7 ภูมิภาค จำนวน 168 สถานี โดยให้คนในชุมชนมาเป็นผู้ดำเนินรายการ เป็นผู้ส่งข่าว เป็น
ช่างเทคนิด เป็นกรรมการสถานี โดยได้รับเงินสนับสนุนสถานีละ 80,000 - 100,000 บาท ได้มีการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก โดยไม่มีการโฆษณาขายสินค้าในสถานีและไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของนักการเมือง ข้าราชการ กลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลเข้ามาครอบงำสื่อ และตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540มาตรา 40 รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 มาตรา 47 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ปี พ.ศ. 2543พ.ร.บ.ประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์ฯ ปี พ.ศ. 2551 และ ประกาศหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการวิทยุบริการชุมชนฯ ปี 2552 ในการให้ใบอนุญาตกับวิทยุชุมชนที่ไม่แสวงหากำไรทางธุรกิจ โดยมีข่าวสารสาระ ไม่น้อยกว่า 70 % ต้องมีองค์กรร่วมจัดรายการ ต้องไม่สร้างความแตกแยกในสังคม ต้องไม่มีผลกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องมีการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ไม่มีลักษณะลามก
อนาจาร ระหว่างการออกอากาศยังถูกกล่าวหาจากเจ้าหน้าของรัฐว่าเป็นวิทยุเถื่อน ถูกจับกุมและถูก
ดำเนินคดีทางกฎหมายต่างๆ นาๆ เช่น ข้อกล่าวหาว่ารบกวนวิทยุการบินซึ่งเป็นข้อหาที่กลั่นแกล้งวิทยุ
ชุมชนที่ดำเนินการโดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และยังมีการจัดตั้งสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ยัง
ได้ร่วมงานกับคณะกรรมการปฎิรูปสื่อ (คปส.) เพื่อร่วมกันพลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอแนวทางให้กับ กรรมาธิการในการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 (กทช.) พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ให้กับคณะอนุกรรมการ กทช.ในการออกกฎหมายโดยเสนอตัวในการช่วย
กำกับ ดูแลวิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณา มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
หลังจากมีการพลักดันเจตนารมย์ของการปฎิรูปสื่อนั้นได้มีการบรรจุ คลื่นความถี่ของภาคประชาชน
คงไว้ 20 % แผนแม่บทในกิจการโทรคมนาคม จริยธรรม กองทุนพัฒนาฯ การสรรหา กทช. และ
คณะกรรมการ กสทช.โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ใน พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
ปี่ พ.ศ.............. ที่กำลังจะเข้าสู่สภาในการพิจารณา ส่วนในการออกใบอนุญาตคาดว่าจะเริ่มออก
ให้กับวิทยุชุมชนที่ไม่มีโฆษณาได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จากคำบอกเล่าของ นายต่อพงษ์ เสลา
นนท์ และ พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ อนุกรรมการ กทช. ส่วนวิทยุบริการธุรกิจที่มีโฆษณาและวิทยุ
สาธารณะก็ยังได้รับการคุ้มครองภายใน 300 วัน และรอจนกว่าจะมีคณะกรรมการที่จะมาดำเนินการออก
ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ที่กำลังพิจารณาแต่ไม่รู้ว่าจะมีอุบัติเหตุทางการเมือง
หรือไม่ สำหรับวิทยุชุมชนที่อยู่ในเครือข่ายสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติหรือวิทยุชุมชนที่ไม่โฆษณานั้น
 อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร ตรวจมาตรฐานของเครื่องส่งและการดำเนินรายการ การบันทึกรายการ
 ว่าเข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือไม่ โดยมีคณะกรรมการ (สวชช.) ชุดใหมกำลังดำเนินการอยู่ ใน
ส่วนของทุกจังหวัด มีการจัดตั้งเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนระดับจังหวัด ระดับภาคระดับชาติ
ยังได้ทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ผอช.) และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัด
 และทุกหน่วยงานของรัฐโดยมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องคณะทำงานจึงเห็นว่าสื่อคือเครืองมือของ
กระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ สื่อภาคประชาชน
จังหวัดนนทบุรีจึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

          ๑. จัดตั้งเครือข่ายสื่อภาคประชาชน ซึ่งมีสื่อต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี เช่น
                   ๑.๑ วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm 92.75 mhz. เป็นต้นแบบของวิทยุชุมชนมีการร่วมทุนกันจากองค์กรต่าง 60 กว่าองค์กร ประชาชน ชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีคณะกรรมการมาจากชุมชน เครือข่าย
 ดำเนินรายการโดยอาสาสมัคร โดยชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน โดยไม่มีโฆษณาขายสินค้า
(ยกเว้นประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าชุมชน กิจกรรมเครือข่าย หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงาน ภาคีอื่นๆ
 แต่การดำเนินงานไม่สามารถพัฒนาได้เนื่องจากขาดงบประมาณ เพราะต้องอาศัยเงินบริจาคมาตลอด
 เพื่อการผลิตรายการดี ๆ จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ สถานีตั้งอยู่ 89/45 หมู่ 3 ซอย
หมู่บ้านปิ่นทองธานี ถนนบางกรวยไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-4432500 email: prn9275@hotmail.com som.77@hotmail.com 
                 ๑.๒ วิทยุชุมชนชาวนนทบุรี fm 96.25 mhz. ตั้งอยู่ที่ ซอยวัดพูฒิปรางค์ปราโมทย์ หมู๋ 1 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-8828503 email: cnr9625@hotmail.com
                ๑.๓ วิทยุชุมชนวัฒนธรรมนนทบุรี fm 98.85 mhz. ตั้งอยู่ที่ อาคารเมืองนนท์คอนโด ซอยศรีพรสวรรค์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 email: 9885@hotmail.com
                ๑.๔ วิทยุชุมชนบางใหญ่เรดิโอ fm 99.75 mhz. ตั้งอยู่ที่ ปากซอยวัดพระเงิน ถนนสุพรรณ-ตลิ่งชัน
ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 02-9038907 email:byr9975@hotmail.com
                ๑.๕ วิทยุชุมชนตลาดบางบัวทอง fm 95.25 mhz. ตั้งอยู่ที่อาคารโชคชัยแมนชั่น ตลาดบางบัวทอง
ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 086-5535539 เคเบิ้ลทีวี หนังสื่อพิมพ์ท้องถิ่น สื่ออินเตอร์เน็ต เสียงตามสาย หอกระจายข่าย วิทยุสมัครเล่น รถขายสินค้า ฯลฯ 
        ๒. จัดตั้งสำนักข่าวพลเมืองนนท์
        ๓.จัดอบรมผู้สื่อข่าวชุมชน (อสช.) ทั้ง 6 อำเภอ
        ๔. จัดอบรมการเขียนข่าว/การรายงานข่าว
        ๕.จัดอบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุ/ทีวี
        ๖.จัดอบรมการใช้เครื่องมือสื่อสาร/เทคโนโลยี
       ๗. การรวบรวมหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย จุดรับฟัง
       ๘. จัดทำหนังสื่อพิมพ์พลเมืองนนท์
       ๙.จัดทำสารคดี ละคร สปอร์ต วีดีโอ ข่าวต้นชั่วโมง ให้กับวิทยุชุมชน
     ๑๐. จัดทำระบบเว็ปไซค์  www.sahapun.net www.baikrapraw.com/codi-non.html
www.tnewsnetwork.com www.bangkok.aorsocho.org www.aorsocho.org www.ldinet.org
www.sriyen.com
    ๑๑. จัดตั้งกองทุนสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี กองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิก  ฯลฯ ภายในปี พ.ศ. 2552-2554 และเชื่อมเครือข่ายกับสื่อภาคประชาชนจังหวัดอื่นๆ และเครือข่ายวิทยุชุมชนไทยเพื่ออาเซียนรวมทั้งสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียน สมาคมอาเซียน-ประเทศไทยกรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ และประเทศในอาเซียน 10 ประเทศ องค์สาธารณะประโยชน์ อื่นๆโดยมี www.sahapun.net www.baikrapraw.com/codi-non.html www.tnewsnetwork.comwww.bangkok.aorsocho.org www.aorsocho.org www.ldinet.org เชื่อมสัญญาณเครือข่ายวิทยุชุมชนทั่วประเทศกว่า ๓๐๐ สถานีกับสำนักข่าวทีนิวส์ สมาคมวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง  เครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (ค.อสช.) สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ เครือข่ายวิทยุชุมชนไทยเพื่ออาเซียน กลุ่มพลเมืองนนท์ ชมรมคนไม่ลืมวัด ผอช. LDI.สภาองค์กรชุมชน สภาพัฒนาการเมือง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายวัฒนธรรม สสส. สาธารณสุข สมาคมอาเซียน-
ประเทศไทย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ รัฐบาลอาเซียน 10 ประเทศ ภาคประชาสังคม
ภาคประชาชน ยุทธศาสตร์ สมัชชาสุขภาพ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน อบต. เทศบาล  อบจ.
ส่วนราชการและองค์กรชุมชน สื่อต่างๆในประเทศไทย เช่น วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน บริการ
ธุรกิจ บริการสาธารณะ หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุมชน หมู่บ้าน ตลาด หนัง
สื่อพิมพ์ท้องถิ่น รถประชาสัมพันธ์ รถขายของ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม ให้
เข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าและเกิดประสิทธิภาพและความเข้าใจกันระหว่างราชการกับประชาชนและ
ระหว่างประชาชนกับประชาชนอย่างยั่งยืนจึงมียุทธศาสตร์ดังนี้


วัตถุประสงค์

     ๑.  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี
     ๒.  เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ข้อมูล ให้กับชุมชน เครือข่าย ประเด็นงาน และ
หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี ให้เข้าถึง ชัดเจน ตรงไปตรงมาและรวดเร็วทันกับเหตุการณ์  และ        สามารถตรวจสอบได้
     ๓. เพื่อให้เกิดกระบวนการ การมีส่วนร่วมของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ สร้างความรัก
ความสามัคคี และมีคุณธรรม พร้องทั้งร่วมกันเฝ้าระวังภัยในสังคม และชุมชนท้องถิ่น
     ๔. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสาร วิจัย และเชื่อมโยงเครือข่าย ภาค กับสื่อภาคประชาชนทุกระดับ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี


แผนงานของสื่อภาคประชาชน

      ๑. จัดรวบรวมสื่อทุกแขนง เช่น วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน บริการธุรกิจ บริการสาธารณะ
วิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน บริการธุรกิจ บริการสาธารณะ หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ชุมชน หมู่บ้าน ตลาด หนังสื่อพิมพ์ท้องถิ่น รถประชาสัมพันธ์ รถขายสินค้า
     ๒. จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี
     ๓. จัดตั้งกองทุนสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จัดสวัสดิการให้กับ
สมาชิก
    ๔.  จัดประชุมเครือข่ายเพื่อทำความเข้าใจและแบ่งบทบาท หน้าที่ของสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี
    ๕.  เพื่อทำงานร่วมกับภาคี/เครือข่ายทั้งในและนอกจังหวัด และประเทศอาเซียนกับสภาเครือข่ายสื่อ
ภาคประชาชนอาเซียน เครือข่ายวิทยุชุมชนไทยเพื่ออาเซียน สำนักงานสื่อภาคประชาชนอาเซียน                           ๖.  จัดทำเว็ปไซค์หรือใช้เว็ปไซค์ www.sahapun.net www.baikrapraw.com/codi-non.html
     www.tnewsnetwork.com www.bangkok.aorsocho.org www.aorsocho.org
     www.ldinet.org www.sriyen.com
    ๗. จัดทำศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร
    ๘. จัดการเชื่อมโยงกับเครือข่ายและออกอากาศผ่านวิทยุกระจายเสียงหอกระจายข่าว เสียงตามสายจุด
รับฟังวิทยุกระจายเสียง ฯลฯ พร้อมทั้ง ออนไลน์ทางเว็ปไซค์
    ๙. จัดรายอาเซียนบ้านเราผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชนไทยเพื่ออาเซียน 300 กว่าสถานี
  ๑๐.เชิญเครือข่าย กลุ่ม ชมรม องค์กร หน่วยงาน มาร่วมจัดรายการ


คุณสมบัติของคณะทำงาน

     ข้อ ๑. ต้องเป็นผู้แทนของสื่อแต่ละประเภท
     ข้อ ๒. ต้องมีจิตอาสา เสียสละเพื่อทำงานให้กับส่วนรวมและสังคม
     ข้อ ๓. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสื่อหรืองานที่เกี่ยวข้อง
     ข้อ ๔. ต้องได้รับความยินยอมจากมติที่ประชุม
     ข้อ ๕. ต้องไม่ทำความแตกแยกให้กับองค์กร
บทบาทและหน้าที่ของคณะทำงาน

      ข้อ ๑. ต้องปฎิบัติตาม กติกา ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรร่วมกัน
      ข้อ ๒. ต้องทำแผนงานของสื่อที่รับผิดชอบต่อองค์กร
      ข้อ ๓. ต้องปฎิบัติงานที่รับผิดชอบให้มีผลงานและความคืบหน้าในงานที่รับผิดชอบภายใน 3 เดือน

บทบาท/หน้าที่ของประธานเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี

       ข้อ ๑. การตัดสินใจต้องมาจากมติที่ประชุมของคณะทำงาน
       ข้อ ๒. มีวาระ 1 ปี และดำรงตำแหน่งติดต่อได้ไม่เกิน 2 ปี
       ข้อ ๓. พ้นจากตำแหน่งเมื่อมีมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมให้ออก
       โครงสร้างการบริหารงานสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี
 
     ๑.   ประธานสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี 1 คน

        นายนครชัย นนทไชย 79/2 หมู่ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 086-3109236,081-4202145  email: nakhon.9@hotmail.com

     ๒. ที่ปรึกษามาจากผู้แทนยุทธศาสตร์ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ หน่วยงาน สื่อ
     ท้องถิ่น
       ๑.  ดร.ศักดิ์  ประสานดี  email: sakprasandee.@yahoo.com 081-3006188
       ๒.  พ.อ.อนุมัติ  อินสว่าง
       ๓.  ส.ต.ท.สมชาย  ศรีเย็น email: som.77@hotmail.com 086-9925926
       ๔.  นายจักรวิทย์ มัณฑนานนท์
       ๕.  นายนริศร์    วงษ์เสรี
       ๖.  นางสุเนตรา   ภาคเจริญ
 
๓.  คณะกรรมการเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี ไม่น้อยกว่า 15 คน
      ๑.  นายสง่า วงษ์ไพศาล                ผู้แทนหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
      ๒.  ร.ต.ต.วิเชียร   เย็นรจนา           ผู้แทนสื่อขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนนทบุรี
      ๓.  นายณรงค์ศํกดิ์   มณฑา           ผู้แทนวิทยุสมัครเล่น
      ๔.  นายประกิจ    บุญยะรัตนพันธ์    ผู้แทนวิทยุชุมชนวัฒนธรรมนนทบุรี FM 98.85 mhz.
      ๕.  นายดิเรก    เอี่ยมเอิบ             ผู้แทนวิทยุชุมชนวัฒนธรรมนนทบุรี FM 98.85 mhz
      ๖.  นางสาวนันทนา   ศรีถนอมวงศ์  ผู้แทนวิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ FM 92.75 mhz.
      ๗.  นายทวนทอง   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  ผู้แทนสื่ออินเตอร์เน็ต
      ๘.  นายธวัชชัย   ศรีเจริญวงศ์       ผู้แทนวิทยุชุมชนบางใหญ่เรดิโอ FM 99.75 mhz.
      ๙.  นายศุภชัย   ขจรศิริภักดี         ผู้แทนทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
    ๑๐.  นางภัทชนก  ชนิสรณ์สกุล      ผู้แทนวิทยุชุมชนพลเมืองนนท์  FM 92.75 mhz.
    ๑๑.  นางนิเวศน์   ปัจจุสมัย           ผู้แทนวิทยุชุมชนชาวนนทบุรี  FM 96.25 mhz.
    ๑๒.  นางทิพยวารีรัตน์  จับใจสุ๘    ผู้แทนวิทยุชุมชนชาวนนทบุรี  FM 96.25 mhz
    ๑๓.  นายประเสริฐ  ศักดาฤทธิเดช  ผู้แทนวิทยุชุมชนตลาดบางบัวทอง FM 95.25 mhz.
    ๑๔.  นายกันตภงษ์  แก้วกมล        ผู้แทนสื่อขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนนทบุรี
    ๑๕.  นายสุทิน   ปิ่นน้อย              ผู้แทนสื่อสิ่งพิมพ์
    ๑๖.  นายมมัส   เดชขจร              ผู้แทนสื่อสิ่งพิมพ์
    ๑๗.  นางจันฑมาศ  วงษ์เสรี         ผู้แทนอินเตอร์เน็ต
    ๑๘.  นายธนู  อิ่มพิทักษ์              ผู้แทนสื่อขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนนทบุรี
    ๑๙.  นายเชิดชัย  ผลชูชื่น            ผู้แทนเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อความเข้มแข็ง 300 สถานี


     -    ผู้แทนวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน บริการธุรกิจ บริการสาธารณะ หอกระจายข่าว เสียงตาม
          สาย จุดรับฟังวิทยุกระจายเสียง หนังสื่อพิมพ์ท้องถิ่น สื่ออินเตอร์เน็ต วิทยุสมัครเล่นและสื่อ ฯลฯ
     -   ผู้แทนคณะกรรมการกองทุนสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี
     -   ผู้แทนจากสำนักข่าวพลเมืองนนท์ 
๔.  ผู้ประสานงานแต่ละประเภทสื่อ
     -   วิทยุชุมชน ( นายดิเรก  เอี่ยมเอิบ )
     -   สิ่งพิมพ์     ( นายสุทิน  ปิ่นน้อย )
     -   อินเตอร์เน็ต  ( นายทวนทอง   เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา )
     -   หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  ( นายสง่า  วงษ์ไพศาล )
     -   ทีวี/เคเบิ้ลทีวี   ( นายศุภชัย  ขจรศิริภักดี )
     -   วิทยุสมัครเล่น  ( นายณรงค์ศักดิ์  มณฑา )
     -   สื่ออื่นๆ  ( นายประกิจ บุญยะรัตนพันธ์, นายกันตภงษ์ แก้งกมล ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น )
๕.  คณะทำงานแต่ละประเด็น
      -    การจัดทำฐานข้อมูล/รวบรวมเครือข่ายสื่อ   
           นายนครชัย นนทไชย นางนิเวศน์ ปัจจุสมัย นางภัทชนก  ชนิสรณ์สกุล     
     -     การผลิตสื่อ/ห้องบันทึกเสียง/ประสานงานข่าวชุมชน/สะท้อนข้อมูลสู่ภาครัฐ  นายกันตภงษ์ แก้วกมล นายธวัชชัย ศรีเจริญวงศ์ นายมนัส  เดชขจร
     -    กองทุนสื่อภาคประชาชน/สวัสดิการ/อบรม จังหวัดนนทบุรี
นายประกิจ บุญยะรัตนพันธ์ นางสาวนันทนา  ศรีถนอมวงศ์

เรื่องที่จะประชุมครั้งต่อไป    วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ.สมาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซอยรัตนาธิเบศร 3 ถนนรัตนาธิเบศร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
                                                                                                                  
สำนักข่าวพลเมืองนนท์
-  จัดทำข่าวเพื่อส่งให้กับสถานีวิทยุชุมชนในเครือข่าย เปิดต้นชั่วโมงกลางชั่วโมง
          -   อบรมอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชน (อสช.) ผู้สื่อข่าวชุมชน
          -   อบรมการเขียนข่าว อบรมการรายงานข่าว อบรมการใช้เครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี
          -   อบรมผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง/ทีวี เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว จัดทำสารคดี
          -   เพื่อส่งเข้า วิทยุกระจายเสียง ทีวีออนไลน์และทีวีสาธารณะ
          -   จัดทำหนังสื่อพิมพ์พลเมืองนนท์เพื่อเผยแพร่งานชุมชน กิจกรรม หน่วยงานและส่งให้กับ
     สมาชิก/ส่วนราชการ
- จัดทำข่าวหน้าเว็บไซค์หรือร่วมกับ  www.baikrapraw.com/codi-non.html www.tnewsnetwork.com www.bangkok.aosocho.org www.aorsocho.org www.ldinet.org www.sriyen.com www.sahapun.net

โครงสร้างการบริหารงาน
๑. ผู้อำนวยการสำนักข่าวพลเมืองนนท์                                                                                                  ๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายผู้สื่อข่าว
๔. หัวหน้าฝ่ายนักข่าว
    - ฝ่ายช่างภาพ
    - ฝ่ายผู้สื่อข่าวชุมชน
    - ฝ่ายเขียนข่าว                                                                                                                      ๕.หัวหน้าฝ่ายสารคดี
   - ฝ่ายช่างกล้อง
   - ฝ่ายพิธีกร
   - ฝ่ายเขียนบท
๖. หัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการ(กองข่าว)
   - ฝ่ายออกแบบคอลัมน์
   - ฝ่ายการวางรูปแบบข่าว
   - ฝ่ายการตรวจข่าว
   - ฝ่ายตีพิมพ์
   - ฝ่ายการเขียนข่าว
๗. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
   - ฝ่ายออกแบบบันทึกลงเว็ปไซค์
   - ฝ่ายออกแบบหน้าเว็ปไซค์
   - ฝ่ายออกแบบฉาก
   - ฝ่ายจัดระบบเว็ปไซค์
เรื่องหารือ
        รายงานความคืบหน้าและติดตามงาน
        พิจารณาการเปิดบัญชีของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี
        ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง                                                                                              โครงการแลกเปลี่ยนสื่อภาคประชาชนไทยกับภาคประชาชน/ประชาสังคมของสมาชิก ๑๐ประเทศ เพื่อการกระบวนการเรียนรู้ของสื่อภาคประชาชนไทยให้กับภาคประชาชน/ประชาสังคมใน ๑๐ ประเทศและหาประสบการณ์ของแต่ละประเทศมาพัฒนาและเชื่อมโยงสื่อภาคประชาชนระหว่างประชาชนอาเซียน ในเรื่องวิทยุชุมชน เคเบิ้ลทีวี สื่ออินเตอร์เน็ต หนังสื่อพิมพ์ท้องถิ่น เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ฯลฯ และเป็นเครืองมือในการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนระหว่างภาครัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชนทั้ง ๑๐ ประเทศ เพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ดีต่อกันเพราะเราคือประชาชนอาเซียน

โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

 ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓ ไปแลกเปลี่ยนกับประเทศเวียดนาม
เดือนกุมภาพันธ์ไปแลกเปลี่ยนกับประเทศฟิลิปินส์
เดือนมีนาคมไปแลกเปลี่ยนกับประเทศลาว
เดือนเมษายนไปแลกเปลี่ยนกับประเทศบรูไน
เดือนพฤษภาคมไปแลกเปลี่ยนกับประเทศพม่า
เดือนมิถุนายนไปแลกเปลี่ยนกับประเทศกัมพูชา
เดือนกรกฎาคมไปแลกเปลี่ยนกับประเทศสิงคโปร์
เดือนสิงหาคมไปแลกเปลี่ยนกับประเทศมาเลเซีย
เดือนกันยายนไปแลกเปลี่ยนกับประเทศอินโนเซีย
โดยขอให้ทางสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ช่วยจัดงบประมาณในโครงการนี้
email: som.77@hotmail.com prasarn10ngo@yahoo.go.th tida145@hotmail.com
 
ผู้ประสานงานสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียน ส.ต.ท.สมชาย ศรีเย็น ๐๘๖-๙๙๒๕๙๒๖
นายประสาร ประดิษฐ์โสภณ ๐๘๖-๕๗๑๙๘๑๘ นางธิดารัตน์ ลอยเกตุ ๐๘๙-๔๕๖๒๖๒๓

เรื่องหารือ
        รายงานความคืบหน้าและติดตามงาน
        พิจารณาการเปิดบัญชีของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี
        ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง

 


 
 
 

สรุปการประชุมครั้งที่ผ่านมาของเครือข่ายสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี

- วิทยุ

- ทีวี/เคเบิล

- สิ่งพิมพ์

- หอกระจายข่าว

- วิทยุสมัครเล่น

- อินเตอร์เน็ต

 

สิ่งที่ทำร่วมกัน

- สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง

- เพื่อให้เห็นการทำงานของภาคประชาชน

- ความเคลื่อนไหวในจังหวัดของภาคประชาชน

- เจาะลึกขบวนการทำงานขององค์กรชุมชน

- เป็นเครื่องมือเพื่อบอกให้รู้ว่าเราทำอะไร

- มีการอบรมให้ความรู้

- ความสำเร็จของภาคประชาชน

 

บทบาทและหน้าที่

1.    รวบรวมเครือข่ายสื่อชุมชน

- เก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่

- ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปจากเล็กไปสู่ใหญ่

- ข้อมูลจากสภาองค์กรชุมชน

- เปิดเวที

- รวมสื่อทุกประเภท

          2. จัดทำฐานข้อมูลว่าใครทำอะไรที่ใหน

                - ข้อมูลจากสภาองค์กรชุมชน

                - อบต.และเทศบาล

                - องค์กรชุมชน

           3. ผลิตสื่อเพื่อใช้งานร่วมกัน

                - ภาพ

                - เสียง

                - ข้อความ

                - วีดีโอ/ภาพเคลื่อนไหว

             4. การประสานงานข่าวชุมชน

                - การกระจายข้อมูล/การส่งข่าวต่อให้สื่อประเภทต่าง ๆ

                - อินเตอร์เน็ต

                - ขบวนองค์กรชุมชน

              5. การสะท้อนข้อมูลจากภาคประชาชนสู่ภาครัฐ

                - ส่งสถานีใหญ่ ( ภาครัฐ )

                - ค้นหาปัญหาชาวบ้าน

                - กิจกรรมชุมชน

                - เปิดเวทีพูดคุย

              6. สร้างกองทุน

                - ขอการสนับสนุนจากภาครัฐ

                - สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร

                - ขอการสนับสนุนภาคธุรกิจ ( วิทยุท้องถิ่น )

                - การออมของสมาชิก

                - ทำสคลิ๊ปรายการขอทุน

               7. กองทุนสวัสดิการ

                - รวบรวมสมาชิกในองค์กร

                - แบ่งกำไรสมทบ

               8. การอบรม

                - ผู้ดำเนินรายการ

                - ผู้สื่อข่าวภาคประชาชน การเขียนข่าว, การรายงานข่าว, การถ่ายภาพ

                - การใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ กล้อง วีดีโอ อินเตอร์เน็ต

               9. ห้องบันทึกเสียง

                - ส่งเสริมให้ทุกสถานีมี

                - สถานีวิทยุบางใหญ่เรดิโอยินดีให้บริการช่วงแรก

ลักษณะของการสื่อสาร จำแนกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

              1. สื่อเสียงวิทยุชุมชนที่ไม่ขายสินค้าแต่ขายเฉพาะความรู้ สติ ปัญญา พร้อมทั้งหอกระจายข่าว เสียงตามสาย รถโฆษณา โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ฯลฯ

             2. สื่อเสียงและภาพ ได้แก่ เคเบิ้ลทีวี ทีวีดาวเทียม อินเตอร์เน็ต วีดีทัศน์ ทีวี โทรศัพท์มือถือระบบ 3 G ฯลฯ

3. สื่อข้อความ ภาพและภาษาเฉพาะ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ท้องถิ่น ป้ายประกาศ แผ่นผับ รูปภาพ และภาษามือ ฯลฯ

4. สื่อบุคคล ได้แก่ วิทยากรกระบวนการ ศิลปะการแสดง ดนตรีและเพลงพื้นบ้าน พิธีกร การสนทนา

ดังนั้นสื่อภาคประชาชนจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์สื่อภาคประชา

ที่มา : เครือข่ายสื่อภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี