หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
โครงสร้างกรรมการสมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซี่ยน

โครงสร้างกรรมการสมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซี่ยน
   สำนักงานสมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซี่ยน
     นายกสมาคม
     เลขาธิการ
ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก บัญชี ทะเบียน ปฎิคม ประสานงานกลาง  งานโครงการ  งานวิชาการ 
๑. อุปนายกไทย ๒. อุปนายกลาว ๓. อุปนายกกัมพูชา ๔. อุปนายกเวียดนาม ๕. อุปนายกพม่า    
๖. อุปนายกมาเลเซีย ๗. อุปนายกสิงคโปร์ ๘. อุปนายกอินโดนีเซีย ๙. อุปนายกบรูไน             
๑๐. อุปนายกฟิลิปปินส์ ๑๑. อุปนายกติมอร์
ที่ตั้งสำนักงานสมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซี่ยน เลขที่ 5/90 หมู่ 1 อาคารบัวทองสแควร์ ชั้น ๔ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร. 02-9088726 086-9925926 อีเมล์ som.77@hotmail.com ktsriyen@gmail.com 
เว็ปไซค์ www.asian-radio.com 
โครงสร้างสาขาสมาคมและอุปนายกสมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซี่ยน
    อุปนายก
    เลขานุการ
ประชาสัมพันธ์ การเงิน บัญชี ทะเบียน ปฎิคม ประสานงานกลุ่มจังหวัดและประเทศอาเซี่ยน
๑. อุปนายกประเทศไทย ๒. อุปนายกประเทศลาว ๓. อุปนายกประเทศกัมพูชา
๔. อุปนายกประเทศเวียดนาม ๕. อุปนายกประเทศพม่า ๖. อุปนายกประเทศมาเลเซีย
๗. อุปนายกประเทศสิงคโปร ๘. อุปนายกประเทศอินโดนีเซีย ๙. อุปนายกประเทศบรูไน
๑๐. ปนายกประเทศฟิลิปปินส์ ๑๑. อุปนายกประเทศติมอร์
โครงสร้างผู้ประสานกลุ่มจังหวัด
กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม ๓ กลุ่ม ๔ กลุ่ม ๕ กลุ่ม ๖ กลุ่ม ๗ กลุ่ม ๘ กลุ่ม ๙ กลุ่ม ๑๐ กลุ่ม ๑๑ กลุ่ม ๑๒ กลุ่ม ๑๓ กลุ่ม ๑๔ กลุ่ม ๑๕ กลุ่ม ๑๖ กลุ่ม ๑๗ กลุ่ม ๑๘ กลุ่ม ๑๙ กลุ่ม ๒๐
หน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซี่ยน
๑. นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม คณะกรรมการของสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอกและทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคมและกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศอาเซี่ยน
๒. อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม ปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคม  เมื่อนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่ แทนนายกสมาคม ให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทนและทำหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมเกี่ยวกับประเทศอาเซี่ยนที่รับผิดชอบ
๓. เลขาธิการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขาธิการในการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม และทำหน้าที่แทนนายกสมาคมหรือที่ได้มอบหมายในภารกิจของสมาคม
๔. เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของอุปนายกสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้า เจ้าหน้าที่ของอุปนายกสมาคมในการปฏิบัติกิจการของอุปนายกสมาคมและปฏิบัติตามคำสั่งของอุปนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของอุปนายกสมาคม และทำหน้าที่แทนอุปนายกนายกสมาคมหรือที่ได้มอบหมายในภารกิจของอุปนายกสมาคมหรือสาขาของสมาคม
๕. เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่ายบัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบและบริหารงานกองทุนสื่อภาคประชาชนอาเซี่ยน
๖. การเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของอุปนายกสมาคมหรือสาขาของสมาคม เป็นผู้รับผิดชอบ รายรับ รายจ่ายของสาขาสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสาขาสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
๗. บัญชี มีหน้าที่เป็นผู้จัดทำบัญชี รายรับ รายจ่ายบัญชีงบดุลของสมาคมและสาขาสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของสมาคมและสาขาสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ
๘. ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคม และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่าง ๆ ของสมาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๙. นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงานกับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก
๑๐. ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิก และบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นสำนักข่าว ภายในพื้นที่ กลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ
๑๑. ประสานงาน มีหน้าที่ประสานงานกับสมาชิกภายในกลุ่มจังหวัด หน่วยงาน องค์กร ภาคี เครือข่าย สื่อต่างๆ ติดตามงาน ช่วยเหลือสมาชิก อื่นๆ
๑๒. ผู้จัดการโครงการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับมอบหมายจากนายกหรืออุปนายกให้ดำเนินกิจกรรมไปตามที่โครงการ
สาขาสมาคม
๑. สาขาสมาคมที่ ๑ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. สาขาสมาคมที่ ๒ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. สาขาสมาคมที่ ๓ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา
๔. สาขาสมาคมที่ ๔ จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพัทลุง
๕. สาขาสมาคมที่ ๕ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต
๖. สาขาสมาคมที่ ๖ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร
๗. สาขาสมาคมที่ ๗ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทรบุรี จังหวัดตราด
๘. สาขาสมาคมที่ ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก
๙. สาขาสมาคมที่ ๙ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย
๑๐. สาขาสมาคมที่ ๑๐ จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
๑๑. สาขาสมาคมที่ ๑๑ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮองสอน จังหวัดลำพูน จังหวัดตาก
๑๒. สาขาสมาคมที่ ๑๒ จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ
๑๓. สาขาที่สมาคมที่ ๑๓ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร จังหวัดกาฬสินธ์
๑๔. สาขาสมาคมที่ ๑๔ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอำนาจเจริญ
๑๕. สาขาสมาคมที่ ๑๕ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยโสธร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ
๑๖. สาขาสมาคมที่ ๑๖ จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรรัมย์
๑๗. สาขาสมาคมที่ ๑๗ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี
๑๘. สาขาสมาคมที่ ๑๘ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท
๑๙. สาขาสมาคมที่ ๑๙ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอยุธยา
๒๐. สาขาสมาคมที่ ๒๐ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
การบริหารงบประมาณของสมาคม
ที่มาของงบประมาณ
- โครงการจากองค์กร ภาคี เครือข่าย หน่วยงาน สมาชิก ทั้งในประเทศและต่างประเทศและงานประชาสัมพันธ์ โฆษณา
วิธีการบริหารงบประมาณของสำนักงาน สาขา กลุ่มจังหวัด สมาชิก
๑. งบบริหารของสำนักงานสมาคม สาขาสมาคม ผู้ประสานกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย
-  ค่าใช้จ่าย/อุปกรณ์ของสำนักงาน
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
- ค่าประสานงาน
- ค่าประชุม
- ค่าเดินทาง
- ค่าประชาสัมพันธ์องค์กร
- ค่าผลิตรายการ
- งบโครงการ
- อื่นๆ
๒. งบบริหารสถานีวิทยุชุมชนและสื่อต่างๆ
๓. งบกิจกรรมต่างประเทศ
๔. งบกิจกรรมองค์กรภาคประชาชน
๕. งบกองทุนสื่อภาคประชาชนอาเซี่ยน

ที่มา : สมาคมสื่อภาคประชาชนอาเซี่ยน