หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มีสาระสำคัญโดยย่อ คือ
1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือการกำหนดเป้าหมายบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
    และเกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐ
2. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน คือการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ
   ความสงบและปลอดภัยของสังคม และความผาสุกของประชาชน
3. การบริหารราชการเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยจัดจัดทำแผนปฏิบัติงานทุกปีงบประมาณ
   และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี
4. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐโดยเผยแพร่แผนการดำเนินงาน
   แก่สาธารณะ สร้างความโปร่งในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำต้นทุกงานบริการสาธารณะ
5. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยกระจายอำนาจการตัดสินใจ ติดประกาศ แผนภูมิขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ
6. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ โดยทบทวนและยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็นแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัย
7. การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการประชาชน โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงาน
    และประกาศให้ประชาชนทราบจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศ
8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยให้มีการประเมินผลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ
    ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm92.75mhz.