หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผผู้ปลูกข้าวปี ๕๔/๕๕
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕เพื่อให้มีฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และเพื่อออกใบรับรองให้แก่เกษตรกรใช้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนนโยบายความช่วยเหลือเกษตรกร กรณีราคาผลผลิตตกต่ำโดยผ่านโครงการต่างๆของรัฐ เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยไม่บิดเบือนกลไกการตลาดมุ่งให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการโดยตรงและทั่วถึง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2554/55 รอบที่ 2 ณ สานักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือสถานที่ที่สานักงานเกษตรอำเภอนัดหมาย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการรับจำนำข้าวเปลือก และการขอรับความช่วยเหลือ กรณีประสบภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง หรือ ศัตรูพืชระบาด เป็นต้น หากเกษตรกรไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังกล่าวได้ เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒ ต้องมีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ เป็นหัวหน้าครอบครัว และขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก ๐๑) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนแล้ว และกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้สมาชิกในครัวเรือนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ทบก ๐๑ เป็นผู้ขอขึ้นทะเบียนแทน โดยสามารถขึ้นทะเบียนได้แปลงละ ๑ ครั้งต่อรอบการผลิต ณ สถานที่รับขึ้นทะเบียนที่เป็นที่ตั้งของแปลงปลูก ในแต่ละแปลง หลังจากที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องติดตามกำหนดการประชาคมและเดินทางเข้าร่วมประชาคมด้วยตนเอง ที่สำคัญเกษตรกรต้องทำการเพาะปลูกข้าวและมีข้าว อยู่ในแปลงในวันขึ้นทะเบียน วันประชาคม และวันตรวจสอบพื้นที่ เกษตรกรท่านใดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอคาแนะนาได้ที่ สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านท่าน
ที่มา :