หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย หวังสร้างความเข้าใจแก่อาสา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มิ.ย.54 ที่ผ่านมา    โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมืองภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย มีกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต คณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต (กกต.)และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิด
 
               นางทัศนียา ศรีรัตนประพันธ์ หัวหน้างานพรรคการเมือง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าการมีส่วนร่วม กล่าวรายงานว่า ด้วยสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดภูเก็ต และสามารถสร้างเครือข่ายอาสาพัฒนาประชาธิปไตยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ในอัตรา 1:10
                การอบรมในครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดในภารกิจต่างๆ ไม่ว่าจะร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน และร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในชุมชนและหมู่บ้าน 
                ด้านนายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งจะนำไปสู่การมีพลเมืองในวิถีประชาธิปไตยประจำทุกตำบล หมู่บ้าน และประจำทุกหน่วยเลือกตั้งในระยะต่อไป
                การปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องอาศัยการมีบทบาทของพลเมืองที่ตื่นตัว และความรู้สึกร่วมรับผิดชอบการตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชน อย่างกว้างขวางในรูปแบบต่างๆ
                แนวคิดเรื่องพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย จึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาสำนึกในความเป็นสมาชิกของรัฐ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ทุกท่านคือบุคคลที่มีจิตอาสา มีความใฝ่รู้ และจริงใจ จริงจังที่จะปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง เป็นมือเป็นไม้ให้ สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดภูเก็ต สามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงาน และเป็นแกนนำในการสร้างเครือข่ายพลเมืองให้ครอบคลุมทุกชุมชน ตำบล หมู่บ้าน อันจะเป็นการช่วยเหลือภารกิจของสำนักงาน กกต.ได้เป็นอย่างดี นายตรี กล่าว

ที่มา : ศูนย์ประสานงานข่าวสารประชาชน ภาคใต้