หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำแม่จัน – แม่สลอง
โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำแม่จัน – แม่สลอง ในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อจากโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่จัน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2546– 2549) ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการทำงานเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ และภาคเอกชน ให้มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำแม่จัน ด้วยการให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ควบคู่กับการจัดการพื้นที่ทำกินและลดการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรของชุมชน ดังนั้น เพื่อให้การทำงานพัฒนาศักยภาพขององค์กรชาวบ้านให้มีบทบาทในการทำงานด้านการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า มีการขยายผลการทำงานไปสู่ลุ่มน้ำแม่สลองที่มีสภาพพื้นที่คล้ายคลึงกัน อันจะส่งผลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำแม่จัน – แม่สลอง เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2 เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และเกษตรอินทรีย์ 3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า และหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน 4 เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า และเศรษฐกิจพอเพียง 5 เพื่อรณรงค์เผยแพร่แนวคิด และวิธีการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 10 มิย. 2553 เจ้าหน้าที่โครงการกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำแม่จัน – แม่สลอง ในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และเศรษฐกิจพอเพียง มีการพูดคุยและให้คำแนะนำในการทำงาน และตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยมี นายรัตน์ สิริ ประธานกลุ่มเหมือง และตัวแทนฝาย ผู้ใช้น้ำแม่จัน ให้ข้อมูลผลงานที่ผ่านมา และนายสุพจน์ หลี่จา เราขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ร่วมให้ข้อมูลและนาำดูผลงานที่ผ่านมา ทางคณะติดตามประเมิงงานของกรมฯ ได้ใหความสำคัญต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำป่า และได้ให้ข้อคิดถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน และพันธุ์ข้าวของพืี่น้องชนเผ่า อำเภอแม่จัน
ที่มา : นักข่าวอาสา103.50