หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
วันเด็กแห่งชาติ ๕๓ อุดรธานี

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

 

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งในปี2553 ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 คือ วันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญและดูแลเด็ก เยาวชน คือ ผู้นำของประเทศในอนาคต ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวนโยบายการจัดการของรัฐบาลที่วางไว้ ทางศูนย์ประสานงานข่าวสารประชาชนฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักข่าวที-นิวส์ ร่วมกับสถานีวิทยุที-นิวส์ วิทยุประชาชนอุดรธานี FM.93.25 mhz จึงได้จัดให้มีกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้รื่นเริงสนุกสนาน และมีกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  ตามคำขวัญวันเด็กที่พณฯนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มอบให้กับเด็กๆทุกคนว่า  “คิดสร้างสรรค์ ขยันไฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”

 

 วัตถุประสงค์

 

1.       เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รื่นเริงสนุกสนาน ในวันเด็กแห่งชาติ

 

2.       เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

 

3.       เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

 

4.       เพื่อให้โอกาสแก่เด็กได้แสดงออก และเรียนรู้การมีส่วนร่วมในสังคม  

 

5.       เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

 

6.       เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ  แม่  ลูก  ให้มีกิจกรรมร่วมกัน

 

 

 

ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ

 

 

       1. เชิญหัวหน้าส่วนราชการและ หัวหน้าชุมชน หนองหินร่มเย็น พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ปรึกษาหารือ แนวทางการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

       2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

       3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ ความสนุกสนานรื่นเริง ตลอดจนมีการเลี้ยงอาหารกลางวันและการแจกของขวัญสำหรับเด็ก

       4. เชิญคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมกิจกรรมและนำของขวัญแจกเด็ก เยาวชน

       5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

       6. ประเมินผลโดยการสังเกต สัมภาษณ์และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

 

 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 

 

   09.00 – 15.00 น. วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553   

 

 

บประมาณในการดำเนินโครงการ

 

 

1.       ขอรับการสนับสนุนจากภาคส่วนงานราชการในส่วนต่างๆ

2.       ขอรับการสนับสนุนจาก องค์กรการกุศลต่างๆ

3.       ขอรับการสนับสนุนจาก พ่อค้า ประชาชน บริษัท ห้างร้าน

4.       ท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุที-นิวส์ วิทยุประชาชนอุดรธานี FM.93.25 mhz.

 

 

 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.       เด็กและเยาวชน ได้รื่นเริง สนุกสนานในวันเด็กแห่งชาติ

2.       เด็กและเยาวชนเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ

3.       สามารถพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีร่างกาย จิตใจและสติปัญญาที่ดี

4.       เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมหมู่คณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

5.       เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ  แม่  ลูก 

6.       เสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในสังคม

 

กลุ่มเป้าหมาย

 

1.       เด็กและเยาวชน พร้อมทั้งผู้ปกครอง ในเขตจังหวัดอุดรธานี 1,000 คน 

 

 

 

 

ผู้เขียนโครงการ ..........................................                       ผู้เสนอโครงการ ............................................

                          (นายสมชาย จินดาย้อย)                                        (นายอิทธิพล กาวรรณธง)                 

                         ฝ่ายกิจกรรม                                                                       รองผู้อำนวยการ

 

 

 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ ..........................................................

(นายวิชัย  เกียรติ์พงษ์ลาภ)

ผู้อำนวยการ

 

กำหนดการ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553

ณ ลานอเนกประสงค์ สถานีวิทยุที-นิวส์ วิทยุประชาชนอุดรธานี

...............·.·´¯`·.· .·´¯`·.><((((º>  เครือข่าย ข่าวสาร ประชาชน <º))))><.·´¯`·....................

09.00 น. –กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ์และผู้ปกครอง  พร้อมทั้งเด็กและเยาวชนโดย นายวิชัย เกียรติ์พงษ์ลาภ

                  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวสารประชาชนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักข่าวที-นิวส์

              - .เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ53 โดยการอ่านสานส์จาก พณฯนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนิ่องใน       

                 วันเด็กแห่งชาติ โดย นายเรืองชัย หลักคำ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองหนองสำโรง

09.30 น.   การแสดง รำอวยพร จาก เยาวชนลูกหลาน ชุมชนหนองหินร่มเย็น

                 มอบของที่ระลึกพร้อมของขวัญให้นักแสดงและผู้ฝึกสอน

09.45 น.   เกมส์ กิจกรรม แจกรางวัล

10.00 น.     การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียน อนุบาลหนองหิน

                  มอบของที่ระลึกพร้อมของขวัญให้นักแสดงและผู้ฝึกสอน

10.30 น.   เกมส์ กิจกรรม  แจกรางวัล

11.00 น.     การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านคำกลิ้ง

                  มอบของที่ระลึกพร้อมของขวัญให้นักแสดงและผู้ฝึกสอน

11.30 น.   เกมส์ กิจกรรม แจกรางวัล

12.00 น.     การแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านช้าง

                  มอบของที่ระลึกพร้อมของขวัญให้นักแสดงและผู้ฝึกสอน

12.30 น.   เกมส์ กิจกรรม  แจกรางวัล

13.00 น.   

ที่มา : สถานีวิทยุ ที-นิวส์วิทยุประชาชนอุดรธานี