หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

นายอิสสระ  สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายในการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี โดยมีผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะอนุกรรมการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน  และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๕๐คน

     นายสมพร ใช้บางยาง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า แนวคิดการทำงานการจัดสวัสดิการชุมชนได้ให้ภาคประชาชนเป็นหลัก ซึ่งความสำเร็จอยู่ที่ภาคประชาชนทุกคนในฐานะเป็นผู้นำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประสานงานอำนวยความสะดวก ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งถือได้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการของทุกฝ่าย โดยเฉพาะภาคประชาชน  สำหรับบทบาทการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยนั้น เบื้องต้นจะเป็นการทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัด และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและแก้บทบัญญัติท้องถิ่นในการสมทบกองทุน ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชน

     ทั้งนี้ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วงแรกไม่ต้องการปริมาณ แต่ให้เน้นเชิงคุณภาพมากกว่า ต้องเกิดการยอมรับจากสังคม รุ่น 1ต้องเป็นกองทุนที่เป็นต้นแบบให้กับกองทุนอื่นๆ สามารถมาเรียนรู้ได้ คาดว่าภายในระยะเวลาอีก ๕ ปี จะดำเนินการให้เกิดการจัดตั้งกองทุนทั้งเจ็ดพันกว่าตำบลทั้งประเทศ นายสมพรกล่าว

      จากนั้นได้มีการอภิปรายเสนอสาระสำคัญของโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนโดยผู้แทนองค์กรชุมชน และผู้แทน พอช.ให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน หลักเกณฑ์/วิธีการสมทบกองทุน และได้มีการแลกเปลี่ยนซักถามการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วย                

     นายอิสสระ สมชัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนการจัดกลไกการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนโดยภาคประชาชนเป็นหลัก ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้หนุนเสริมให้เกิดสวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป็นกลไกในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับตำบล  อย่างไรก็ตามในการสนับสนุนงบสมทบกองทุนจะไม่ได้ให้ทันทีทุกกลุ่ม แต่กองทุนสวัสดิการชุมชนแต่ละแห่งต้องพัฒนากลุ่มให้มีคุณภาพตามเงื่อนไขก่อน ดังนั้นจึงไม่ควรเร่งรัดเชิงปริมาณ แต่ต้องใส่ใจกับการพัฒนาอุดมการณ์เป็นสำคัญ

 

 

     ทั้งนี้รัฐบาลได้เห็นชอบโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนพร้อมอุดหนุนงบประมาณ ๗๒๗ ล้านบาท สำหรับการสนับสนุนงบประมาณให้กองทุนที่จัดตั้งก่อนการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

      1. เป็นกองทุนระดับตำบล/ท้องถิ่น ที่มีการจัดตั้งและดำเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ำกว่า 1 ปี และได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
      2. สมาชิกและผู้รับประโยชน์มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มคนรวมถึงเยาวชน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและสมาชิกกระจายพื้นที่ในตำบล/ท้องถิ่น โดยมีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
      3. มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิก และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      4. ระบบการบริหารกองทุนที่ดี มีความชัดเจน ทั้งคณะกรรมการ สมาชิก ข้อมูล ระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุน ระบบบัญชีการเงิน แผนการพัฒนาองค์กร การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ
     5. มีการจัดสวัสดิการชุมชนพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง เช่น เกิด เจ็บ แก่ การศึกษา อาชีพ ที่ดูแลสมาชิกและคนในชุมชน และเชื่อมโยงสวัสดิการกับงานพัฒนาอื่นๆ ในชุมชน เช่น องค์กรการเงินชุมชน

     สำหรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับกองทุนที่จัดตั้งใหม่และได้รับและได้รับการสมทบเงินจากรัฐครั้งแรก โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

     1. เป็นกองทุนที่มีการจัดตั้งและดำเนินการสวัสดิการชุมชนไม่ต่ำกว่า 1 ปี และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
     2. มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 100 คน ครอบคลุมกลุ่มคน รวมถึงเยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สมาชิกกระจายพื้นที่ในตำบล และมีหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดในตำบล/ท้องถิ่น
    3. มีเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มาจากสมาชิก และได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนคุณสมบัติอื่นเหมือนกับกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งแล้ว เมื่อกองทุนสวัสดิการชุมชนมีคุณภาพตามที่กำหนดโครงการจะสมทบงบให้เท่ากับจำนวนเงินออมสมทบเพื่อสวัสดิการของสมาชิกร่วมกัน แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/กองทุน

     และในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาการจัดสวัสดิการชุมชนระดับชาติ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนทุกจังหวัด โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผ่านวีดีโอคอนเฟอเร้นท์ จากนั้นจะให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคัดเลือกกองทุนที่เข้าเกณฑ์ ผ่านคณะกรรมการจังหวัดพิจารณา ซึ่งจะทำพิธีมอบในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓   

     ทั้งนี้เป้าหมายการดำเนินงานในปี ๒๕๕๓ จะพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่จัดตั้งแล้ว ๓,๑๐๐ ตำบล/เมือง และสามารถขยายผลการจัดตั้งกองทุนใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๐๐๐ ตำบล/เมือง
ทั่วประเทศ.

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์