หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีความเป็นมา

 


                        เมื่อปี 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดำริกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทรงทราบว่า พระเทพญาณรังษี (พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก) ได้ไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันคือพื้นที่ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรเป็นอย่างดี  จึงให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งให้กรมชลประทาน พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำต่างๆ ของห้วยตะเพิน ในเขตอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการ ทำให้มีน้ำทำการเพาะปลูก อุปโภค - บริโภค ได้ตลอดปี และสมควรปลูกป่าตามบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำต่างๆที่ทำการก่อสร้างด้วย


                        ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดหาที่ดินจำนวนหนึ่งนำมาใช้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและพระราชทานชื่อว่า โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และจากมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานโครงการฯ ได้ยึดหลัก "บวร" และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกิน กับธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน


                        โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเขาหินตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่ระวัง หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า และหมู่ที่ 5 บ้านบารมี รวมเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 20,625 ไร่ โดยสามารถแบ่งแผนการดำเนินงานหลักได้ดังนี้


            1.  แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดระเบียบชุมชน


1.1 งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ จำนวน 5 แห่ง พร้อมระบบส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งขุดสระน้ำในพื้นที่การเกษตรและขุดลอกลำห้วยเป็นระยะๆ


1.2 งานพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตในบริเวณแปลงที่ดินทำกินและแปลงที่อยู่อาศัย จัดสร้างระบบไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ทางไกลผ่านดาวเทียม จัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 แห่ง โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และวัด 4 แห่ง


1.3  งานจัดแปลงที่อยู่อาศัย และแปลงที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร ดำเนินการจัดแปลงที่อยู่อาศัย ดังนี้


- จัดแปลงที่อยู่อาศัย แปลงละ 1ไร่ จำนวน 652 แปลงรวมเป็นจำนวน  เนื้อที่ 652 ไร่


- จัดแปลงริมถนน กรป. กลาง (ตามการครอบครองของราษฎรเดิม) จำนวน 235  แปลง รวมเนื้อที่ 332 ไร่


- จัดแปลงอาคารพาณิชย์ แปลงละ 45 ตารางวา จำนวน 259 แปลง รวมเนื้อที่ 29-0-55 ไร่


รวมแปลงที่อยู่อาศัย จำนวน 1,146 แปลง เนื้อที่ 1,013-0-61 ไร่


- ดำเนินการจัดแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่เขตส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทั้ง 5 แห่ง โดยจัดพื้นที่แปลงละ 8 ไร่ จำนวน 906 แปลง รวมเป็นจำนวนเนื้อที่ทั้งหมด 7,248 ไร่


- เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2544 ฯพณฯ พลอากาศตรีกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์(ชั่วคราว)แก่ราษฎร จำนวน 810 ราย


 2. แผนงานด้านพัฒนาสังคม


ดำเนินการให้มีการรวมกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือชุมชน ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มที่มีบทบาทด้านสังคม ได้แก่ คณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ำกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่
โครงการศูนย์บริการการพัฒนาไม้ดอกไม้หอมไทย
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


ความเป็นมา

 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับที่ดินที่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 12 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา ซึ่งพลโท รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ น้อมเกล้าฯ ถวาย แก่มูลนิธิชัยพัฒนา


พระราชดำริ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริ ให้ดำเนินการพัฒนาที่ดินในรูปแบบของ "ศูนย์บริการการพัฒนา" ควบคู่ไปกับการจัดทำ "สวนไม้ดอก-ไม้หอมไทย" เพื่อให้ประชาชน หน่วยราชการ และผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ให้ได้รับทราบและใช้ประโยชน์จากสวนไม้ดอกไม้หอมไทย

 


หน่วยงานรับผิดชอบ


                        จังหวัดกาญจนบุรี


ผลการดำเนินงาน


                        ปัจจุบันได้ส่งมอบโครงการฯ ให้จังหวัดกาญจนบุรี โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ


3. แผนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ


ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชหลายชนิดมีการเลี้ยงสัตว์ มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร ยกตัวอย่างเช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมการปลูกไม้ผล ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น


                        4. แผนงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ที่ได้จัดไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าเนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา เพื่อให้สภาพป่าไม้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร โดยได้ดำเนินการปลูกป่าบริเวณที่เป็นภูเขา เชิงเขา พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำ และตามแนวคลองส่งน้ำชลประทาน นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกป่าในพื้นที่ส่วนกลางบริเวณชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและบำรุงรักษา


หน่วยงานที่รับผิดชอบ


สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)


ผลการดำเนินงาน

 

                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ส่งมอบโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้สำนักงาน กปร. พิจารณาดำเนินการต่อไป

โครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย

ตำบลบ่อพลับ  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

 

 


ความเป็นมา

 

นางสาวคมคาย นิลประภัสสร ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน  19 ไร่ 1 งาน 12.7 ตารางวา และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2549  ทั้งนี้  ที่ดินดังกล่าว จะอยู่ติดถนนทหารบก และอยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่ดินโครงการอุทยานการอาชีพ ในมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม

 


แนวพระราชดำริ

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้างครอบครัวทดแทนให้เด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง ให้ได้รับความรัก ความเอาใจใส่ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองดีที่สมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ โดยให้สภากาชาดไทยจัดทำโครงการหมู่บ้านเด็ก (กำพร้า) เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้เด็กกำพร้าเกิดความรู้สึกอบอุ่น มีที่พักพิง


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จัดทำโครงการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย ตามข้อเสนอของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นชื่อของมูลนิธิชัยพัฒนา และให้มูลนิธิชัยพัฒนามีส่วนร่วมในการก่อสร้างหมู่บ้านเด็กดังกล่าวด้วย

 


หน่วยงานรับผิดชอบ

 


                        มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 

 


ผลการดำเนินงาน

 

1.   มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการทบทวน ปรับแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตของเด็กในหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ และสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้จัดทำแบบรายละเอียดการก่อสร้าง และประมาณการค่าก่อสร้าง


2.   สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างที่จะเข้าร่วมการประกวดราคาค่าก่อสร้าง  และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยได้ดำเนินการประกวดราคางานก่อสร้างโครงการหมู่บ้านเด็กของสภากาชาดไทย ตามระเบียบของสภากาชาดไทย  โดยได้ บริษัท วอลท์เซ็นเอ็นเตอไพรซ์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ระยะเวลาการก่อสร้างรวม 270 วัน ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนธันวาคม 2551 และดำเนินการแล้วเสร็จทันการเปิดให้บริการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2552

 


การดำเนินงานในระยะต่อไป

 

ในปี 2552 ได้เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2552 เพื่อให้ทันการเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2552  ทั้งนี้ ในระหว่างการก่อสร้าง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงาน และการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านเด็ก ทั้งในส่วนของคัดเลือกผู้อำนวยการ  แม่/น้า  และเด็กที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการ และการกำหนดหน้าที่ของบุคลากร ระเบียบข้อบังคับ และการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ


โครงการพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 


ความเป็นมา

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2544 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพระราชานุสาวรีย์ฯ โดยให้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของโครงการฯ เพื่อจัดสร้างถนนสาธารณะให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น และสามารถใช้เป็นสถานที่ถมดินจากการขุดลอกสระเก็บน้ำในโครงการฯ

 


หน่วยงานรับผิดชอบ

 


                        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ผลการดำเนินงาน

 

1.       จัดทำถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1.8 กิโลเมตร ใช้ในการสัญจรไปมาของราษฎรได้อย่างสะดวก


2.        สำหรับที่ว่าง ปลูกต้นไม้ประเภทไม้ฟืน อาทิ ไผ่สีสุก และ ยูคาลิปตัส เพื่อเป็นไม้ฟืนสำหรับการตีมีด/ดาบอรัญญิก
โครงการพัฒนาที่ดินของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


ความเป็นมา/พระราชดำริ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการประสานหน่วยงานราชการเพื่อให้การสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เป็นศูนย์วิจัยธรรมชาติ และศูนย์กลางการเรียนรู้ครบวงจรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                        


หน่วยงานรับผิดชอบ


                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ผลการดำเนินงาน

 

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานงานกับหน่วยราชการ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และจังหวัดสระบุรี เพื่อให้การสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ วางแผนการพัฒนาที่ดินภายในและบริเวณรอบนอก และเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นศูนย์วิจัยธรรมชาติ และศูนย์กลางการเรียนรู้ครบวงจรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การดำเนินงานในระยะต่อไป

 

               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการโครงการ
โครงการพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรม บริเวณเขาชะงุ้ม

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี


ความเป็นมา

 

                        ปี 2543 จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาทราบว่า นายสี วรรณเทวี  มีความประสงค์จะน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 63 ไร่ 1 งาน  3 ตารางวา


 พระราชดำริ     

 

                        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้ดำเนินการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า 2) พื้นที่เพื่อการพัฒนา 3) พื้นที่ที่ปล่อยไว้ในสภาพเดิม


หน่วยงานรับผิดชอบ

                        กรมพัฒนาที่ดิน


ผลการดำเนินงาน

 

                        สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 10 ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินตามแนวพระราชดำริ ดังนี้


                        1. พื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า (เขตสงวนเพื่ออนุรักษ์) 21.19 ไร่ (36.68%)


                        2. พื้นที่การพัฒนา (การเกษตร) 7.07 ไร่ (11.17%)


                        3. พื้นที่ปล่อยไว้ในสภาพเดิม (พื้นที่เบ็ดเตล็ด) 33.00 ไร่ (52.15%)


การดำเนินงานในระยะต่อไป

 

                        1. ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตามแผนงานที่ได้วางไว้


                        2. ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และรายงานผลเป็นระยะ ๆ
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

ตำบลละหารบอน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


ความเป็นมา


                        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานที่ดินที่ นางเทื้อน เกิดจิตร์ อยู่บ้าน  เลขที่ 360/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายตาม โฉนดเลขที่ 4935 ตำบลละหารบอน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 3 ไร่ 80 ตารางวา เพื่อจัดทำแปลงสาธิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นทางเลือกแก่เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง


หน่วยงานรับผิดชอบ


                         จังหวัดเพชรบุรี


ผลการดำเนินงาน


                        ปัจจุบันที่ดินแปลงดังกล่าวได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่การศึกษาทดลองการปลูก ต้นยาง และต้นตาล โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบุรีดูแลรับผิดชอบ
โครงการบำบัดน้ำเสียสวางคนิวาส

ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


ความเป็นมา / พระราชดำริ


                                1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ โดยในเบื้องต้น สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้มอบหมายให้โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองด่าน กรมชลประทาน ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และออกแบบวางแผนการจัดการระบบการระบายน้ำ ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบำบัดน้ำเสีย ภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส


                        2. ต่อมา สภากาชาดไทยได้แจ้งให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับทราบว่า                              ได้ประสานงานไปยังจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบหมายให้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในบริเวณศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสวางคนิวาส ได้แก่ งานขุดลอกคลองระบายน้ำ งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ งานก่อสร้างสะพานและเขื่อนกันดิน งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต และงานปรับปรุงภูมิทัศน์


หน่วยงานที่รับผิดชอบ


จังหวัดสมุทรปราการ


ผลการดำเนินงาน


                        1. สภากาชาดไทย ได้มีประสานงานมายังสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส (รายงาน ณ เดือนตุลาคม 2551) ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้       

 


ที่

 รายละเอียดแผนงาน

 ผลการดำเนินงาน

 หมายเหตุ

 
1

 งานก่อสร้างประตูระบายน้ำ

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 กำหนดเสร็จ 6 พฤศจิกายน 2551

 
2

 งานก่อสร้างสะพานและเขื่อนกันดิน และสะพานขยายช่องน้ำไหล

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 กำหนดเสร็จ 10 พฤศจิกายน 2551

 
3

 งานขุดลอกคลองระบายน้ำ

 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551

 
4

 งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 กำหนดเสร็จ 26 มกราคม 2552 เนื่องจากต้องย้ายแนวเสาไฟฟ้า ซึ่งซ้อนทับแนวรั้ว

 
5

 งานซ่อมแซมถนนคอนกรีต และประตูด้านข้าง

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 กำหนดเสร็จ 25 พฤศจิกายน 2551

 
6

 งานรื้อถอนอาคารบ่อบำบัด

 ยกเลิกการดำเนินการ

 เนื่องจากยังไม่มีการส่งมอบอาคารฯ ให้แก่ศูนย์เวชศาสตร์ฯ

 
7

 งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่


จำนวน 10 ครอบครัว

 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 กำหนดเสร็จ 18 ธันวาคม 2551

 
8

 งานปรับปรุงอื่น


- งานปรับปรุงรั้ว และซุ้มประตู


- งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง

 

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ยังไม่ได้ดำเนินการ


 
 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551


รอการก่อสร้างประตูระบายน้ำให้แล้วเสร็จ


 
 

การดำเนินงานในระยะต่อไป

 

                        ประสานงานไปยังสภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงานแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม บริเวณศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ในบริเวณศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ เพื่อนำความกราบบังคมทูลฯ ต่อไป
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

ตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


ความเป็นมา

 

                        นางอุไรรัตน์ เจริญกุล ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน พื้นที่รวม 1 ไร่ 84 ตารางวา ในตำบลบางระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2549


หน่วยงานรับผิดชอบ


                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  


ผลการดำเนินงาน


                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดวางโครงการ
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


ความเป็นมา


                        นางกาญจนา พุ่มเจริญ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน พื้นที่รวม 12 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ในตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550


หน่วยงานรับผิดชอบ


                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  


ผลการดำเนินงาน


                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดวางโครงการ
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


ความเป็นมา


                        นางกาญจนา พุ่มเจริญ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน พื้นที่รวม 12 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ในตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550


หน่วยงานรับผิดชอบ


                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  


ผลการดำเนินงาน


                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดวางโครงการ
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา

ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


ความเป็นมา


                        นางกาญจนา พุ่มเจริญ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน พื้นที่รวม 12 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา ในตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับโอนที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550


หน่วยงานรับผิดชอบ


                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา  


ผลการดำเนินงาน


                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดวางโครงการ
โครงการพัฒนาที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


ความเป็นมา

 

                        นางสาวกิมลั้ง  ห้วยหงษ์ทอง มีความประสงค์จะน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เนื้อที่ 1 ไร่ 36 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยทรงมีรับสั่งให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว


หน่วยงานรับผิดชอบ

 

                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 


ผลดำเนินงาน

 

                        สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดวางโครงการ

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm92.75mhz.