หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
หลักสูตรอาเซียนในโรงเรียน

หลักสูตรอาเซียนในโรงเรียน

ความร่วมมือและข้อตกลงที่เกิดจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่

15 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเมื่อ2558 ซึ่งก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกรองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เน้นย้ำว่าสำนักงาน(สกศ.) ควรจะเป็นแกนนำเรื่องการศึกษาเพื่อเตรียมคนรองรับการจัดตั้งประชาคมอา2558 โดยได้มอบหมายให้มีการประชุมระดมความคิดเห็น และให้มีการศึกษาใน 4 เรื่อง คือ

1.

ประเทศต่างๆ ในอาเซียนอีก 9 ประเทศ มีการเตรียมคนอย่างไรบ้าง

2.

เบื้องต้นที่ทราบว่าในระดับอุดมศึกษา มีความตกลงที่ให้มีการแลกเปลี่ยนผลการเรียนกันได้

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่เพิ่งผ่านมา มีการลงนามความตกลงกันในเรื่องใดบ้าง ซึ่งใน

3.

ตรวจสอบว่าประเทศในซีมีโอ หรือ อาเซียนและติมอร์เลสเต้ มีแผนงาน โครงการอะไรบ้าง และ

4.

แบบทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนอะไรบ้าง

โดยทั้งหมดที่กล่าวมาจะรวบรวมมาประมวลว่าทิศทางในการเตรียมคนควรจะเป็นไปในทางใด แต่ละ

หน่วยงาน แต่ละสังกัดควรดำเนินการอะไรบ้าง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หน่วยงานแต่ละสังกัดก็พยายามทำตามบทบาทของตัวเอง เช่น สำนักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา

เซียนเข้ามาเรียนในประเทศไทย

ด้านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่จะเตรียมคน เตรียมหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนในช่วง

และเมื่อหันไปมองความคืบหน้าในดำเนินการตามปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา

เพื่อบรรลุสู่การเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชิกอย่าง บรูไนดารุสซาลาม พบว่า กระทรวงศึกษาธิการ

ของบรูไน มีนโยบายส่งเสริมให้โรงเรียนจัดทำมุมของอาเซียน

นิทรรศการเกี่ยวกับการแต่งกาย ภาษา ประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยน่าจะสามารถนำมาปรับใช้ได้ เพื่อจะได้สร้างความ

ตระหนักให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนมากขึ้น เพราะจากข้อมูลของกรมอาเซียน กระทรวง

การต่างประเทศ ระบุว่า ใน

ตระหนัก และการให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน ทั้งที่ปีนี้ประเทศไทย เป็นประธานอาเซียน

ผู้รับผิดชอบด้านต่างประเทศของ สกศ. จะต้องตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ว่ามีการลงนามความร่วมมือ(สกอ.) ก็มีโครงการ Education Hub ที่จะรับนักเรียนจากทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะในอา(สพฐ.) ได้เตรียมงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เพื่อ1-2 ปีนี้(Asian Corner) อย่างหลากหลาย เช่น จัดเป็น10 ประเทศอาเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 8 ในเรื่องของการสร้างความ!!

แผนยุทธศาสตร์ในการเตรียมคนสู่อาเซียนในมิติทางการศึกษาของไทย9 ประเทศสมาชิกอาเซียน เรียกว่าเป็น Spirit of Asian School โดยตั้ง6 โรงเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งหมด 54 โรงเรียน เป็นโรงเรียน2 แบบ คือ โรงเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย จะ

ทั้งหมดนี้คือแผนยุทธศาสตร์ที่ไทยได้วางไว้ในการขับเคลื่อนนำไปสู่การเตรียมพร้อมด้าน

บุคลากร เพราะหัวใจหลักที่จะนำไปสู่การประชาคมอาเซียนได้นั้น ก็คือ การเตรียมคนนั่นเอง ดังนั้น

หากสามารถปรับทิศทางการทำงานของทุกสังกัดให้เป็นไปทิศทางเดียวกันได้มากเท่าใด ก็จะนำพา

ไปสู่การเป็นสังคมอาเซียนในมิติทางการศึกษาได้เร็วเท่านั้น

สำหรับในปีนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการวางแผนว่า จะให้มีโรงเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และ

จัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับอีก

เป้าให้มีประเทศละ

นำร่อง แยกดำเนินการเป็น

เป็นโรงเรียนที่เน้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา จับคู่กับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนประเทศที่ไม่ได้อยู่ติดกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จะเลือกบางจังหวัด บางโรงเรียน ที่จะทำกิจกรรมเชื่อมโยง

กัน

ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนยังต้องดำเนินการสานต่อ โดยเฉพาะการจัดตั้ง

ประชาคมอาเซียน ที่ตั้งเป้าว่าต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี

ด้าน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอาเซียน

ในส่วนของประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพหลักในการเร่งเดินหน้าผลิตบุคลากร

รองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และหน่วยงานที่เป็นหัวจักรสำคัญสำหรับภารกิจนี้ ก็คือสำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษาที่จะเป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อปรับทิศทางการทำงานของหน่วยงานทุกสังกัดให้เป็นไปทิศ

ทางเดียวกัน

ซึ่งเรื่องนี้

เลขาธิการสภาการศึกษา

เซียนในปี

ที่มา : สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียน