หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 2

ผลการประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 52 นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับผลการประชุม
คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community – APSC) สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. การประชุมคณะมนตรีฯ ครั้งมีขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีภารกิจสำคัญเพื่อติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินการตามผลการหารือของคณะมนตรีฯ ครั้งที่ผ่านมา (เม.ย.2552) ซึ่งที่ประชุมฯ ในครั้งนั้น ได้เห็นชอบการจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงที่คณะมนตรีฯ จะเร่งดำเนินการ 11 สาขา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนภายในปีเป้าหมาย 2558 ได้แก่ (1) การทำให้องค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียนเริ่มดำเนินการได้ (2) การจัดตั้งกลไกระงับข้อพิพาทของอาเซียน (3) การจัดทำแนวปฏิบัติในกรณีที่ประเทศนอกอาเซียนจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) (4) การเสริมสร้างความร่วมมือว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ (5) การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงการยกร่างสนธิสัญญาของอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว (6) การจัดตั้งกลไกการหารือในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการประมง (7) การส่งเสริมให้หน่วยงานด้านกลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกับหน่วยงานภาคประชาสังคมมากยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการรับมือกับปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (8) การจัดทำเอกสารวิสัยทัศน์กำหนดทิศทางและบทบาทของการประชุมอาเซียนว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) (9) การเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนว่าด้วยการใช้บทบาทของกองทัพในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการรักษาสันติภาพ
(10) การเสริมสร้างความเป็นเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ (11) การจัดทำเอกสารกำหนดกฎเกณฑ์การปฏิบัติงานของ APSC

2.ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้เพิ่มสาขาความร่วมมือที่คณะมนตรีฯ ควรเร่งดำเนินการอีก 2 สาขา ได้แก่ (1) การดำเนินการตามข้อริเริ่มว่าด้วยรวมตัวกันของอาเซียนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเก่าและใหม่ (Initiative for ASEAN Integration - IAI) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคง เช่น การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศสมาชิกในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย การปรับโครงสร้างทางกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และการเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชน การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และ (2) การดำเนินการตามเอกสารที่กำหนดหลักปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)

3. นอกจากประเด็นข้างต้น ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ อาทิ (1) การจัดการในประเด็นด้านการบริหารภายในของ APSC รวมถึงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำงานของ APSC โดยคำนึงว่า APSC เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (2) การส่งเสริมการหารือเพื่อให้ประเทศที่มีความแตกต่างกันทางสังคมและศาสนาสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และอยู่ด้วยกันได้โดยสันติ (interfaith dialogue) รวมถึงการส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในเรื่องนี้ในเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ ด้วย และ (3) การศึกษาความเป็นไปได้ที่จะมีมาตรการใหม่ๆ ในการป้องกันโรคระบาดในภูมิภาค รวมถึงในกรณีของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (A H1N1) อาทิ การมีความร่วมมือร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่งยาราคาถูก โดยในเรื่องนี้ เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบหมายให้ไปประสานงานต่อกับรัฐมนตรีด้านสาธารณสุขอาเซียน

4. เพื่อให้การดำเนินการตามสาขาความร่วมมือข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมฯ ได้เห็นพ้องว่าแต่ละประเทศจะต้องให้ความสำคัญกับการนำข้อตกลงต่างๆ ไปปฏิบัติด้วยโดยแต่ละประเทศสมาชิกมีหน้าที่หลักในการสื่อสาร/แจกจ่ายงานต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ภายในประเทศตนเอง

อนึ่ง คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เป็นหนึ่งในองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน มีหน้าที่หลักคือหาแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน รวมถึงการดูแลให้อาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนได้ภายในปีเป้าหมาย 2558 ผ่านการดำเนินมาตรการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ซึ่งได้รับการรับรองไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14

ที่มา : วิทยุชุมชนพลเมืองนนท์ fm92.75mhz.