หมวดปัญหา
จังหวัด
ยาเสพติด  
ทุจริตคอรัปชั่น  
รถเสีย  
รับสมัครงาน/หางาน  
ทำความดี  
เจ็บป่วย  
กลุ่มอิทธิพล  
แรงงาน  
คุ้มครองผู้บริโภค  
การเกษตร  
การศึกษา  
สาธารณสุข  
สิ่งแวดล้อม  
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจนท.รัฐ  
ที่ดินทำกิน  
ปัญหาอื่นๆ  
อาชญากรรม  
ร้องเรียน  
สาธารณูปโภค  
บริการด้านจราจร  
คนหาย  
ของหาย  
อุบัติภัย  
อุบัติเหตุ  
สำนักข่าวทีนิวส์
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สภาทนายความ
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
กรมการขนส่งทางบก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมการแพทย์
กรมชลประทาน
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์ประชาบดี
การประปาส่วนภูมิภาค
 www.depthai.go.th
 www.thaitrade.com
กองบังคับการตำรวจทางหลวง
หนังสือพิมพ์
 • econnews
 • เสียงใต้
 • สยามรัฐ
 • สยามธุรกิจ
 • โลกวันนี้
 • โฟกัสภาคใต้
 • TELECOM JOURNAL
 • เชียงใหม่นิวส์
 • ประชาชาติ
 • สยามกีฬา
 • เนชั่นสุดสัปดาห์
 • ฐานเศรษฐกิจ
 • โพสต์ทูเดย์
 • ไทยโพสต์
 • กรุงเทพธุรกิจ
 • บ้านเมือง
 • หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน
 • ข่าวหุ้น
 • เดลินิวส์
 • มติชน
 • ข่าวสด
 • ไทยรัฐ
 • ผู้จัดการ 360 องศา รายสัปดาห์
 • ผู้จัดการรายวัน
 • ผู้จัดการออนไลน์
 • แนวหน้า
 • คม ชัด ลึก
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงอ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท่องถิ่น พ.ศ. 2545 และ ข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 29 /2552 เมื่อวันที่ 28  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2552 จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ดังต่อไปนี้
         1. วันเลือกตั้ง วัน อาทิตย์ ที่ 6  เดือน กันยายน พ.ศ. 2552
         2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 7  สิงหาคม  พ.ศ. 2552 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
          3. สถานที่รับสมัคร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
          4. จำนวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน
          5. การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ให้ถือเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียงเป็นเขตเลือกตั้ง
          6. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 1 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
                 หมู่ที่ 1  ถึง หมู่ที่ 9 ตำบลคือเวียง
                                  ประกาศ ณ  วันที่ 31  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2552

                                                                      ( นางอรสา    ไชยเมือง )
                                              ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

ที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์